Chat with us, powered by LiveChat Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ

Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ

 

tieu-dung-noi-bo(1)
Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ. Việc hạch toán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng nội bộ đã được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại:
Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung quyết định 48/2006/QĐ-BTC
và Thông tư 244/2009/TT-BTC hướng dẫn sử đổi, bổ sung quyết định 15/2006/QĐ-BTC.
Theo đó: Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.
Và theo thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn và được sửa đổi bổ sung thêm tại TT 119/2014/TT-BTC thì khi xuất tiêu dùng nội bộ chia ra là khá nhiều trường hợp . Để hiểu kỹ hơn về nghiệp vụ xuất dùng nội bộ các bạn có thể tham khảo thêm: Cách viết hóa đơn và kê khai thuế hàng xuất dùng nội bộ.

hàng xuất tiêu dùng nội bộ

hàng xuất tiêu dùng nội bộ

Hàng xuất dùng nội bộ được hạch toán như sau:
1. Nếu công ty bạn đang thực hiện hạch toán theo quyết định 48:
– Theo phương pháp khấu trừ:
+ Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán hạch toán:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có các TK 155, 156.
+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:
Nợ các TK 154, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nội bộ.
+ Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
( Theo TT 119 thì sẽ không có bút toán khấu trừ và tính thuế này)
– Chú ý: Nếu hàng hoá đó xuất dùng để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:
+ Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có các TK 155, 156.
+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:
Nợ các TK 154, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
( Tức là không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào)

Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ
2. Nếu công ty bạn đang thực hiện hạch toán theo quyết định 15:
— Theo phương pháp khấu trừ:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.
Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) .
( Theo TT 119 thì sẽ không có bút toán khấu trừ và tính thuế này)
– Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.