Chat with us, powered by LiveChat Cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm – Trong các quý của năm nếu phát sinh lỗ thì doanh nghiệp có được chuyển lỗ giữa các quý không?

(Hình ảnh: Cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm)

(Hình ảnh: Cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm)

** Căn cứ:

– Công văn 4808/CT-TTHT Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

– Thông tư 60/2007/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

– Thông tư số 130/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN.

– Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập 

– Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

– Công văn 9823/CT-TTHT Về việc chuyển lỗ

** Theo đó:

1. Đối với quý:

– DN có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.

– DN được chuyển lỗ quý bao gồm số lỗ của các năm trước theo quy định và số lỗ của các quý trước trong năm

– Ví dụ: Trường hợp DN AFC sau khi quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2010 phát sinh lỗ thì DN AFC thực hiện chuyển lỗ của năm tài chính 2010 vào TNCT của năm tài chính 2011 theo quy định trên.

2. Đối với năm:

– DN sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014 theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

+ DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa.

+ Chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

** Căn cứ: Thông Tư Số 151 /2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12a. Tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế năm

– Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

– Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì DN phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của DN đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

– Đối với số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.” 

Bài viết: Cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm: 

Hạch toán các khoản tiền thưởng vào cuối năm"}" data-sheets-userformat="{"2":6659,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"14":[null,2,3421236],"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Hạch toán các khoản tiền thưởng vào cuối năm

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất"}" data-sheets-userformat="{"2":4611,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất

Tags từ khóa: nguyên tắc chuyển lỗ – hạch toán chuyển lỗ – chuyển lỗ không liên tục – doanh nghiệp lỗ 3 năm liên tiếp – đăng ký chuyển lỗ như thế nào – quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ nếu số lỗ phát sinh chưa bù trừ hết thì – có phải đăng ký chuyển lỗ không – công văn hướng dẫn chuyển lỗ

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.