Chat with us, powered by LiveChat Cách kê khai thuế đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc

Cách kê khai thuế đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc

Cách kê khai thuế đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc – Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì kê khai thuế (bao gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN) ra sao? Căn cứ theo thông tư 156/2013/TT-BTC có một số điều luật quản lý thuế như sau:

huong-dan-ke-khai-thue-doi-voi-chi-nhanh-don-vi-truc-thuoc

( Hình ảnh: Cách kê khai thuế đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc)

1. Kê khai Thuế thu nhập doanh nghiệp ( Thuế TNDN): 

– Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN; người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

– Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

(Căn cứ Điểm c, d, Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

2. Kê khai thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT)

– Nếu đơn vị trực hoạt động trên địa bàn khác với trụ sở chính: thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

– Trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính: thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

– Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

+ Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

+ Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Bạn đang xem: Cách kê khai thuế đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc

– Trường hợp tổng số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn hơn số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc như sau: Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn DN. Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

– Người nộp thuế phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư này cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc.

– Căn cứ số thuế GTGT được phân bổ giữa địa phương nơi đóng trụ sở chính của người nộp thuế và các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT nêu trên, người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế GTGT cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

(Căn cứ Điểm c, d, Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

3. Kê khai thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp DN ủy quyền cho Chi nhánh ký hợp đồng lao động với người lao động nhưng DN chi trả tiền lương cho người lao động thì DN phải có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

(Căn cứ Khoản 1, Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Bài viết: Cách kê khai thuế đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc

qc-2222

Có thể bạn quan tâm: Chi nhánh có được khấu trừ Thuế GTGT đầu vào nếu hóa đơn do công ty mẹ thanh toán thay?

Căn cứ:
– Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh mới thành lập, chi nhánh có ký hợp đồng thuê đất, hợp đồng xây dựng, mua máy móc, thiết bị, vật tư nhưng người trực tiếp thanh toán qua ngân hàng là Công ty mẹ thì Chi nhánh vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Lưu ý:
Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên do Công ty mẹ thanh toán thay Chi nhánh thì phải có chứng từ thanh toán tham chiếu đối với các hóa đơn, hợp đồng tương ứng.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách kê khai thuế đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.