Chat with us, powered by LiveChat Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

(Hình ảnh: Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng)

(Hình ảnh: Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng)

** Căn cứ:

– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC

– Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC

– Khoản 1, Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC

** Theo đó:

– Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN, ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Bạn đang xem: Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

Lưu ý: Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời Điểm cam kết.

– Hồ sơ khai thuế tháng, quý: Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Hồ sơ khai quyết toán năm:

+ Không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

+ Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

+ Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết: Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: cách tính thuế tncn đối với hợp đồng giao khoán – khấu trừ thuế tncn đối với người chưa có mst – khấu trừ thuế tncn đối với hợp đồng dịch vụ – thu nhập dưới 2 triệu không phải nộp thuế- thu nhập dưới 2 triệu có phải quyết toán thuế- khấu trừ 10 thuế thu nhập cá nhân – khấu trừ thuế tncn tại nguồn – mẫu 02/ck-tncn 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.