Chat with us, powered by LiveChat Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm

Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm

Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm – Hướng dẫn cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm mới nhất theo quy định mà kế toán cần cập nhật.

(Hình ảnh: Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm)

(Hình ảnh: Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm)

Theo quy định tại Điều 17, bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

….

Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

….”

Bạn đang xem: Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm

Thuế TNDN phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộpThu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu  – Chi phí được trừ +  Thu nhập khác 

  • Quỹ KHCN: là loại quỹ do DN thành lập để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động KH và CN của DN tại VN thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất.

+ DN được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN để lập Quỹ phát triển KH &CN của DN.

  • Thuế suất:

+ Thuế suất thông thường: 20%

+ Thuế suất ưu đãi: 0%, 5%, 10%

Ví dụ: Tạm tính 2017: Q1: 20tr, Q2: 15tr, Q3: 25tr, Q4: 30tr => Tổng tạm tính 4 quý là 90tr.
Nhưng khi quyết toán năm 2017 ra 95tr => Số tiền chênh là 95 – 90= 5tr (chênh lệch ∼5.3%)
Vì nhỏ hơn 20% nên không bị phạt gì cả -> sau khi làm quyết toán xong DN cần nộp thêm 5 tr nữa.
Nhưng khi quyết toán năm 2017 ra 110tr => số tiền chênh lệch là: 120- 95 = 25tr (chênh lệch ∼ 23% > 20% )
=> DN sẽ bị phạt chậm nộp phần chênh cao hơn 20% đó.
+ DN được phép chênh: 120tr x 20% = 24tr
=> Số tiền phạt chậm nộp được tính trên số tiền: 25tr – 24tr = 1tr.

học kế toán thực hành

Bài viết: Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm

Có thể bạn quan tâm:

Nguyên tắc chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

+ Chỉ chuyển lỗ khi xác định được kết quả kinh doanh trong kỳ là lãi.

+ Số lỗ được chuyển phải toàn bộ và liên tục và không được lớn hơn số lãi.

+ Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm tinh ngyen
Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.