Chat with us, powered by LiveChat Cách viết hóa đơn hàng tặng không thu tiền

Cách viết hóa đơn hàng tặng không thu tiền

Cách viết hóa đơn hàng tặng không thu tiền

(Hình ảnh: Cách viết hóa đơn hàng tặng không thu tiền)

(Hình ảnh: Cách viết hóa đơn hàng tặng không thu tiền)

1. Căn cứ pháp lý:

** Căn cứ vào điểm b, khoản 7, điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“ Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu. Hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. (Trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”

==> Như vậy khi xuất hàng hóa, dịch vụ để biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên. Thì cần phải lập hóa đơn GTGT như hóa đơn xuất bán bình thường. Chỉ có điểm khác là dưới dòng nội dung của sản phẩm hàng hóa ghi thêm: Hàng biếu tặng không thu tiền.

2. Nguyên tắc lập hóa đơn:

– Hóa đơn có tổng giá trị lớn hơn 200.000 đ trở lên. Thì công ty phải lập hóa đơn riêng cho từng người, từng khách hàng được nhận

– Hóa đơn hàng tặng có giá trị bé hơn 200.000 đ thì công ty có thể lập chung vào 1 hóa đơn đính kèm danh sách nhận quà có ký tên xác nhận của từng nhân viên, khách hàng.

– Nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì lập bảng kê ghi rõ khách hàng không lấy hóa đơn

3. Giá tính thuế của hàng biếu tặng

– Căn cứ vào giá tính thuế của hàng hóa, sản phẩm hàng mua biếu tặng đầu vào tại thời điểm phát sinh tương đương với thời điểm phát sinh hoạt động này.

– Ví dụ: Khi mua hàng hóa, sản phẩm đầu vào dùng để mua biếu tặng thuế suất là 10%. Thì khi viết hóa đơn tặng cho khách hàng, nhân viên cũng tương ứng giá trị thuế GTGT 10%.

Bài viết: Cách viết hóa đơn hàng tặng không thu tiền

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền – cách viết hóa đơn hàng biếu tặng – cách xuất hóa đơn quà tặng cho nhân viên – cách kê khai hóa đơn hàng biếu tặng – hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng biếu tặng – xuất hóa đơn hàng khuyến mãi theo thông tư 200 – quy định về hàng biếu tặng – giá xuất hóa đơn hàng biếu tặng

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách viết hóa đơn hàng tặng không thu tiền 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.