Chat with us, powered by LiveChat Download Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Download Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Download Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

(Hình ảnh: Download Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

(Hình ảnh: Download Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

** Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán: 

CÔNG TY …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

 – Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

– Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  thành phố …… số …….ngày ……tháng ……năm …….

– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.

– Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

…., ngày … tháng …. năm …..

Điều I:

Nay bổ nhiệm bà :  ……  Sinh ngày ….. tháng … năm …….

CMND số : ………………                          Cấp ngày : ………………..

Nơi cấp : …………………………………

Địa chỉ cư trú : ………………………………………..

Nghề nghiệp: Kế toán.

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

Điều II:

Mức lương được hưởng:  ………….. (Có thể theo thỏa thuận) 

Điều III: Trách nhiệm và quyền hạn

– Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán .

– Giao dịch Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty .

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng .

Điều IV: Các phòng ban Công ty và …… căn cứ quyết định thi hành.

 Nơi nhận:
– Cơ quan thuế…
– Kho bạc Nhà nước…
– Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

** Download Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán:

Download ButtonChat với nhân viên tư vấn để tải  Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán về máy nha!

Bài viết: Download Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: quyết định bổ nhiệm kế toán 2017 – quyết định giao nhiệm vụ phụ trách kế toán – mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trường học – mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp – mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2017 – quyết định bổ nhiệm kế toán công ty cổ phần – mẫu giấy bổ nhiệm phụ trách kế toán- yết định bổ nhiệm kế toán hợp tác xã

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Download Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.