Chat with us, powered by LiveChat Excel mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200 - Học kế toán thực hành

Excel mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200

Excel mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200 – Mẫu biên bản kiểm kê này giúp các bạn kế toán có thể xác định được số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán để lập báo cáo kiểm kê tài sản, quản lý tài sản cố định dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Bạn có thể đọc thêm:

File excel kế toán nội bộ cho công ty vừa và nhỏ

Excel mẫu biên bản kiểm kê vật tư – công cụ dụng cụ – sản phẩm – hàng hóa
http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-mau-bien-ban-kiem-ke-tscd.png                          Hình ảnh: Excel mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200

Hướng dẫn ghi mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất:
– Góc trên bên trái của Biên bản Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đơn vị. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán theo dõi tài sản cố định là thành viên.
– Biên bản kiểm kê TSCĐ phải ghi rõ thời điểm kiểm kê: (… giờ … ngày … tháng … năm …).
– Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định.
– Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1,2,3.
– Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4,5,6.
– Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7,8,9.
– Trên Biên bản kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Biên bản kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét.

Download Button Link file: Các bạn liên hệ với bộ phận tư vấn để nhận file excel nhé!!!

Bài viết bạn đang đọc:Excel mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200

Từ khóa liên quan: Tải file excel mẫu kiểm kê tài sản cố định, download excel biên bản kiểm kê tài sản cố định, mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200 mới nhất, báo cáo kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp, phiếu kiểm kê tài sản cố định, biên bản kiểm kê tài sản cố định, mẫu biên bản kiểm kê tài sản và cách lập theo thông tư 200.

Bạn quan tâm: Kế toán TSCĐ làm những gì???
1. Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hữu hình hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐ hữu hình trong phạm vi toàn đơn vị, cũng như tại từng bộ phận sử dụng TSCĐ hữu hình, tạo điều kiện cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát thường xuyên việc giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ hữu hình và kế hoạch đầu tư đổi mới TSCĐ hữu hình trong từng đơn vị.
2. Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình cũng như tình hình quản lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình
3. Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản và chế độ quy định. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa.
4. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.

https://drive.google.com/file/d/1h1m_BNfi5AX3QVd6HjMAgOioK3zXjN81/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Excel mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.