Chat with us, powered by LiveChat File excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133 mới nhất - Học kế toán thực hành

File excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133 mới nhất

File excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133 mới nhất – sẽ giúp ích nhiều cho các bạn kế toán và các doanh nghiệp chưa có phần mềm kế toán làm việc tốt cũng như quản lý sổ sách kế toán hiệu quả

Bạn có thể quan tâm:

File excel phân tích báo cáo tài chính mẫu

Excel tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ
http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/file-excel-so-sach-TT133.pngHình ảnh: File excel sổ sách kế toán mẫu theo Thông tư 133

File excel bao gồm đầy đủ các loại chứng từ, sổ sách và báo cáo như:
-Sổ Nhật ký chung
-Bảng phân bổ tài khoản 242
-Bảng khấu hao tài sản cố định tài khoản 214
-Bảng chấm công, bảng tính lương, tính thuế Thu nhập cá nhân
-Bảng tính thuế Thu nhập doanh nghiệp
-Sổ quỹ tiền mặt
-Sổ tiền gửi ngân hàng
-Sổ tổng hợp công nợ phải thu tài khoản 131
-Sổ tổng hợp công nợ phải trả tài khoản 331
-Sổ chi tiết các tài khoản
-Sổ cái các tài khoản
-Danh mục hàng hóa
-Bảng kê nhập xuất
-Bảng tổng hợp nhấp-xuất-tồn
-Bảng phân bổ chi phí mua hàng
-Báo cáo tình hình tài chính
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
-Thuyết minh báo cáo tài chính
-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Download ButtonLink file: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file download nha!!!

Bạn đọc đang theo dõi bài viết:File excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133 mới nhất

Từ khóa liên quan: file excel sổ sách kế toán mẫu theo thông tư 133, phần mềm excel lập sổ sách kế toán theo thông tư 133, mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 133, excel mẫu sổ sách theo thông tư 133 mới nhất.

Có thể bạn chưa biết: Cách sử dụng hàng TRIM trong Excel.

Hàm TRIM trong Excel là hàm loại bỏ tất cả những khoảng trống không cần thiết ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng trống giữa các từ.

Cú Pháp: TRIM(text)

Trong Đó: Text là đoan văn bản chứa khoảng trắng cần loại bỏ

https://drive.google.com/file/d/1s_9TIvOBTYu-6hJqeqf_R1JicH70NXAy/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133 mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.