Giáo trình nguyên lý kế toán - Chi tiết

Giáo trình nguyên lý kế toán – Chi tiết

Giáo trình nguyên lý kế toán – Chi tiếtTải DOWNLOAD Giáo trình nguyên lý kế toán chi tiết dạng PDFKhởi đầu của chuyên ngành kế toán là nguyên lý kế toán. Quyển giáo trình nguyên lý kế toán nhằm giúp các bạn nắm vững được những lý thuyết nguyên lý kế toán cơ bản, cách lập BCĐKT, biết được cách lập định khoản trong từng nghiệp vụ phát sinh để tiến sâu vào học những môn chuyên ngành kế toán? Nội dung về bản chất – đối tượng, tài khoản, chứng từ kế toán, sổ nhật ký chung…là gì? 

giao-trinh-nguyen-ly-ke-toan-chi-tiet

(Hình ảnh: Giáo trình nguyên lý kế toán – Chi tiết)

Xem thêm:

Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp

Sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ và hình thức kế toán

A. Bạn biết gì về môn nguyên lý kế toán?
– Nguyên lý kế toán cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, tạo cơ sở để học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành. Nội dung cơ bản của Nguyên lý kế toán bao gồm việc trình bàygiải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợpcung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong DN.
Cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắckhái niệm cơ bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay, tạo cơ sở cho người học tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về kế toán cũng như tiến hành những nghiên cứu xa hơn về tài chính, kinh tế và quản lý.

B. Nội dung của giáo trình nguyên lý kế toán
1. Chương 1 : Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán
– Mục đích của chương này: 
+ Hiểu được các loại hạch toán và khái niệm về hạch toán kế toán. Nhiệm vụ và vai trò của hạch toán kế toán trong doanh nghiệp.
+ Yêu cầu của kế toán khi xử lý các thông tin thu thập được từ nghiệp vụ phát sinh
+ Biết cách phân loại tài sản và nguồn vốn, hiểu được sự khác biệt giữa tài sản và nguồn vốn.
+ Hiểu được các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận và vận dụng các nguyên tắc này vào thực tiễn nghiệp vụ kế toán sau này.
+ Biết các phương pháp kế toán và sự tác động của các phương pháp này như thế nào để trình bày một BCTC trung thực.

Bạn đang xem: Giáo trình nguyên lý kế toán – Chi tiết

– Nội dung của chương này gồm:
+ Khái niệm về kế toán và sự phát triển của kế toán
+ Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán được thừa nhận
+ Đối tượng kế toán và sự hình thành tài sản của một DN
+ Sự vận động của tài sản trong hoạt động kinh doanh
+ Nhiệm vụ, yêu cầu và đặc điểm của công tác Kế toán
+ Các phương pháp của Kế toán

2. Chương 2 : Chứng từ kế toán và kiểm kê
– Chứng từ kế toán bao gồm khái niệm về chứng từ, nội dung và quy tắc lập chứng từ kế toán, kỳ chứng từ kế toán, các loại chứng từ, quản lý quy định sử dụng chứng từ
– Mục đích của chương này: 
+ Biết được nội dung , ý nghĩa của chứng từ kế toán.
+ Các nội dung quy định của chứng từ kế toán theo luật kế toán
+ Quy định về chứng từ điện tử
+  Vai trò của chứng từ kế toán
+ Các loại chứng từ kế toán và trình tự xử lý, luân chuyển chứng từ kế toán

– Nội dung của chương này gồm:
+ Chứng từ kế toán
+ Kiểm kê tài sản

3. Chương 3 : Phương pháp đối ứng tài khoản
– Mục đích của chương này: 
+ Hiểu được khái niệm về tài khoản, sự cần thiết phải hình thành phương pháp đối ứng tài khoản, các loại tài khoản kế toán và nguyên tắc kết cấu của các loại tài khoản kế toán.
+ Các loại tài khoản kế toán và nguyên tắc kết cấu của các loại tài khoản kế toán
+ Các quan hệ đối ứng tài khoản và ghi sổ kép.
+ Những đặc trưng cơ bản của hệ thống tài khoản kế toán và cách thức phân loại hệ thống tài khoản kế toán.
+ Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành và mô hình sắp xếp hệ thống tài khoản kế toán hiện hành
+ Hiểu được cách kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán

– Nội dung của chương này gồm:
+ Khái niệm và phương pháp đối ứng tài khoản.
+ Tài khoản kế toán
+ Quan hệ đối ứng tài khoản  và Phương pháp ghi sổ kép
+ Tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích
+ Phân loại tài khoản kế toán
+ Hệ thống tài khoản kế toán Việt nam.
+ Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán

4. Chương 4: Phương pháp tính giá hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu
– Mục đích của chương này: 
+ Hiểu được các đối tượng cần tính giá trong kế toán và các nguyên tắc căn bản liên quan đến việc tính giá.
+ Cách tính giá một số đối tượng kế toán như vật tư, hàng hoá, thành phẩm, sản phẩm dở dang, tài sản cố định v.v…
+ Hiểu được khái niệm về quá trình cung cấp và cách hạch toán quá trình cung cấp.
+ Hiểu được khái niệm về quá trình sản xuất và cách hạch toán quá trình sản xuất.
+ Hiểu được quá trình tiêu thụ và cách hạch toán quá trình tiêu thụ và kết quả kinh doanh.

– Nội dung của chương này gồm:
+ Phương pháp tính giá
+ Hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

Bài viết: Giáo trình nguyên lý kế toán – Chi tiết

5. Chương 5 : Tổng hợp và cân đối kế toán
– Mục đích của chương này: 
+ Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối
+ Hệ thống bảng tổng hợp cân đối.
+ Hiểu được nội dung, kết cấu của bảng tổng hợp cân đối kế toán cơ bản: Bảng cân đối kế toán và Báo các kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
+ Hiểu được mối quan hệ giữa phương pháp tổng hợp cân đối với các phương pháp khác trong hệ thống kế toán. 

– Nội dung của chương này gồm:
+ Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán
+ Một số báo cáo kế toán tổng hợp và cân đối
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

6. Chương 6 : Sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ và hình thức kế toán
– Mục đích của chương này: 
+ Hiểu được khái niệm và tác dụng của sổ kế toán.
+ Các cách phân loại sổ kế toán, các tiêu thức phân loại sổ kế toán.
+ Các quy định về mở sổ, ghi sổ và chữa sổ kế toán
+ Các hình thức sổ kế toán và điều kiện vận dụng các hình thức này trong các doanh nghiệp.

– Nội dung của chương này gồm:
+ Sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ kế toán
+ Các hình thức kế toán

7. Chương 7 : Tổ chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở
– Mục đích của chương này: 
+ Ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán
+ Nội dung của tổ chức công tác kế toán
+ Nội dung tổ chức bộ máy kế toán tổ chức bộ máy kế toán;
+ Quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn của kế toán trưởng theo luật định.
+ Nguyên tắc, điều kiện, nội dung và ưu nhược điểm của từng mô hình tổ chức bộ máy kế toán cơ sở trong đơn vị hạch toán cơ sở.

– Nội dung của chương này gồm:
+  Những vấn đề chung về tổ chức bộ máy kế toán
+ Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán
+ Kế toán trưởng và kiểm tra kế toán

*** Tải DOWNLOAD Giáo trình nguyên lý kế toán chi tiết – dạng PDF

<<<< LINK DOWNLOAD >>>>

Bài viết: Giáo trình nguyên lý kế toán – Chi tiết

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Bài tập định khoản có lời giải Kế toán Tiền và các khoản phải thu
Bài 1:Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:
1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.[…..]
Để xem thêm các bạn tải về với link dưới đây nha!!
Download Button

Related Posts

   
Đánh giá Giáo trình nguyên lý kế toán – Chi tiết 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.