Chat with us, powered by LiveChat Hạch toán kết chuyển Thuế Gía Trị Gia Tăng cuối kỳ

Hạch toán kết chuyển Thuế Giá Trị Gia Tăng cuối kỳ

Hạch toán kết chuyển Thuế Giá Trị Gia Tăng cuối kỳ

(Hình ảnh: Hạch toán kết chuyển Thuế Giá Trị Gia Tăng cuối kỳ)

(Hình ảnh: Hạch toán kết chuyển Thuế Giá Trị Gia Tăng cuối kỳ)

 

Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 và Phát sinh có 33311

Phương pháp 1: Xem trên bảng cân đối phát sinh

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy Phát sinh có 33311

+ Bên Có 1331 sẽ là = Phát sinh có 33311

+ Lúc này Số chênh lệch còn lại là số dư Nợ 1331 còn khấu trừ kỳ sau = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42]), còn tài khoản 33311 ko có số dư

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 = lấy Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

+ Bên Có 1331 = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

+ Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải đi nộp tài khoản 1331 số dư = 0

– Tài khoản 33311 = Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải nộp = chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] >0)

Phương pháp 2: Xem trên sổ cái

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy Phát sinh có 33311

+ Nợ TK 33311
 Có TK 1331 ( Phát sinh có 33311)

+ Số chênh lệch còn lại là số được khấu trừ kỳ sau

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 = lấy Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

+ Nợ TK 33311
 Có TK 1331 (Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331)

+ Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải đi nộp

* Cách tính nhanh:

– Nếu Phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 chắc chắn = lấy Phát sinh có 33311

+ Nợ TK 33311

Có TK 1331 (Phát sinh có 33311)

+ Số chênh lệch Nợ 1331 >< Có 33311 + đầu kỳ 1331 là số được khấu trừ kỳ sau

– Nếu phát sinh Nợ 1331 < Phát sinh có 33311: Thì có hai trường hợp

+ Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 lấy = Phát sinh có 33311

+ Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 lấy = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 trường hợp này số chênh lệch là số thuế GTGT phải nộp

Bạn đang xem: Hạch toán kết chuyển Thuế Giá Trị Gia Tăng cuối kỳ

** Chú ýVới phương pháp 01 và 02 này số dư trên sổ cái phải khớp tờ khai, những bạn sử dụng phương pháp ghi nhận thuế GTGT do có hóa đơn đầu vào kê khai muộn không cùng kỳ vào TK 1388 thì hữu dụng, bạn nào đang ghi nhận thuế GTGT vào luôn 1331 cho dù kê khai chậm không cùng kỳ trên ngày hóa đơn thì cách này không phù hợp

Phương pháp 3: Xem tờ khai trên báo cáo thuế GTGT

– Nếu chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này > chỉ tiêu [28] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% hoặc khác

+ Số thuế được khấu trừ = số tiền ô chỉ tiêu [33]

+ Số dư cuối kỳ Nợ số cái 1331 = cuối kỳ Nợ cân đối phát sinh = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42])

– Tài khoản 33311 cuối kỳ = chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] >0) = 0

– Nếu chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này < chỉ tiêu [28] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% hoặc khác

– Số thuế được khấu trừ = chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

+ Số dư cuối kỳ nợ 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42])

+ Số dư cuối kỳ TK có 33311= chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] >0)

Nguồn: chudinhxinh

Bài viết: Hạch toán kết chuyển Thuế Gía Trị Gia Tăng cuối kỳ

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Nội dung công khai báo cáo tài chính theo luật số 88/2015/QH13

1. Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước công khai thông tin thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

3. Đơn vị kế toán sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân công khai mục đích huy động và sử dụng các khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh công khai các nội dung sau đây:

– Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

– Kết quả hoạt động kinh doanh;

– Trích lập và sử dụng các quỹ;

– Thu nhập của người lao động;

– Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán khi công khai phải kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hạch toán kết chuyển Thuế Giá Trị Gia Tăng cuối kỳ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.