Chat with us, powered by LiveChat Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200

Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200

Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200

(Hình ảnh: Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200)

(Hình ảnh: Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200)

1. Trích lương cho các bộ phận

a. Trích lương phải trả cho công nhân trực tiếp thi công công trình

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334

b. Trích lương phải trả cho bộ phận lái máy

Nợ TK 6231

Có TK 334

c. Trích tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 334

d. Trích tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý

Nợ TK 642

Có TK 334

2. Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

** Bảng tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trong DN:

muc-dong-bao-hiem

a. Trích BHXH, BHYT, BHTN vào chi phí QLDN

Nợ TK 622, 6231, 627, 642

Có TK 3383 (17%)

Bạn đang xem: Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200

Có TK 3384 (3%)

Có TK 3389 (1%)

b. Trích BHXH, BHYT, BHTN vào tiền lương của công nhân

Nợ TK 334

Có TK 3383 (8%)

Có TK 3384 (1,5%)

Có TK 3389 (1%)

Có TK 3335 Thuế TNDN (nếu có)

3. Chi lương

Tiền lương = Dư Có TK 334 – Dư Nợ TK 334 = (1)

Nợ TK 334 : (1)

Có TK 111, 112 : (1)

4. Chi các khoản Bảo hiểm

Để chi các khoản Bảo hiểm, kế toán cộng các khoản Bảo hiểm tương ứng của phần tính vào chi phí QLDN và phần tính vào tiền lương của công nhân cụ thể:

Nợ TK 3383: 25%

Nợ TK 3384: 4,5%

Nợ TK 3389: 2%

Có TK 111,112: 31,5%

** Lưu ý: Thực tế các Doanh nghiệp Việt Nam đa phần là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ nên thường không có KPCĐ. Trong trường hợp có KPCĐ kế toán trích TK 3382 (2%) vào CP QLDN.

Bài viết: Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang"}" data-sheets-userformat="{"2":4611,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang

Kinh nghiệm quyết toán thuế công ty xây dựng"}" data-sheets-userformat="{"2":4611,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Kinh nghiệm quyết toán thuế công ty xây dựng

Tags từ khóa: hạch toán kế toán xây lắp – chi phí nhân công thuê ngoài trong xây dựng – kế toán xây dựng cơ bản theo thông tư 200 – hướng dẫn làm kế toán xây dựng – công việc của kế toán xây dựng – kế toán xây dựng theo thông tư 133 – chi phí nhân công trong xây dựng – kế toán xây dựng trên misa

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.