Hướng dẫn định khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - tk 511 - Học kế toán thực hành

Hướng dẫn định khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – tk 511

Hướng dẫn định khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – tk 511 , Tài khoản 511 dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau:
– Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và bất động sản đầu tư;
– Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động. . .
Hướng dẫn định khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - tk 511
1.Doanh thu của khối lượng sản phẩm :

– Với sản phẩm hàng hóa dịch vụ phải chịu thuế GTGT,Tiêu thụ đặc biệt
Nợ 111,112,131…tổng gía thanh toán
Có 511 -Doanh thu Bh và dịch vụ ( giá chưa thuế )
Có 333-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
– Khi không bóc tách được thuế phải nộp, ghi nhận DT bao gồm thuế phải nộp
Nợ 511
Có 333-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Bạn đang xem bài viết: ” Hướng dẫn định khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – tk 511 ”
2. Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp :
-Phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế :
Nợ 131: phải thu của khách hàng
Có 511 : Dt bán hàng và cung cấp dịch vụ : giá bán trả tiền ngay chưa có thuế
Có 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Có 3387 : doanh thu chưa thực hiện
-Định kỳ ghi nhận doanh thu tiền lãi trả chậm , trả góp..
Nợ 3387: Doanh thu chưa thực hiện
Có 515 : Doanh thu hoạt động tài chính
3. Kế toán doanh thu theo hợp đồng xây dựng
– Kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được khách hàng ghi nhận, lập hóa đơn GTGT trên cơ sở công việc hoàn thành
Nợ 111, 112,
Có 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có 3331: Thuế GTGT phải nộp
-Nhận tiền thanh toán khối lượng công việc hoàn thành , hoặc khoản ứng trước
Nợ 111,112
Có 131-phải thu của KH
4.Kế toán giảm trừ doanh thu
Nợ 511-Dt bán hàng và cung cấp dịch vụ
Nợ 333
Có 111,112,131
5. Cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911” Xác định kết quả kinh doanh “
Nợ 511
Có 911-Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Bài viết: ” Hướng dẫn định khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – tk 511 ”
học kế toán thực hành

Related Posts

   
Đánh giá Hướng dẫn định khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – tk 511 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.