Chat with us, powered by LiveChat Update Thông tư Hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB

Hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB

Hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB

huong-dan-moi-ve-thue-gtgt-ttdb

(Hình ảnh: Hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB)

Thông tư sửa đổi, bổ sung 5 thông tư về thuế như sau:

– Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

– Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế TTDB

– Thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế

– Thông tư 153/2011/TT-BTC về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

– Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành, trừ khoản 2 Điều này.

Riêng Điều 4 của Thông tư này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016:

” Điều 4. Bổ sung khoản 10 vào Điều 10 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

“10. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm (sau khi trừ đi số thuế được miễn, giảm (nếu có) theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn) từ năm mươi nghìn đồng trở xuống. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều này được tính trên tổng số thuế phải nộp của tất cả các thửa đất. Trình tự, thủ tục miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hướng dẫn tại Điều này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2011/TT-BTC.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này nhưng đã nộp thuế vào NSNN thì cơ quan thuế thực hiện việc hoàn trả theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.”

*** DOWNLOAD THÔNG TƯ TẠI ĐÂY: TT 130/2016/TT-BTC

** Update thông tư mới về thuế GTGT, TTĐB:

Các bạn kế toán update lại những thông tư mới về về thuế nha!! Nhấntại đây để cập nhập !!

Bài viết: Hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB

qc-2222

Có thể bạn quan tâm: Thông tư 133/2016/TT-BTC

Trích đoạn thông tư

“Điều 11. Nguyên tắc kế toán tiền
1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất các loại tiền và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

2. Các khoản tiền do tổ chức và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.

3. Khi thu, chi tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định về chứng từ kế toán. Khi hạch toán tiền gửi ngân hàng phải có giấy báo Nợ, giấy báo Cóhoặc bảng sao kê của ngân hàng.

4. Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phátsinh các giaodịchbằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra đồng tiền ghi sổkế toán (đơnvị tiền tệ kế toán) theo nguyên tắc:
– Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;
– Bên Có các tài khoản tiề n được lựa chọ n áp dụng tỷ giá ghisổ bình quân
gia quyền hoặc tỷ giá giao dịch thực tế.
Việc xác định tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền, tỷ giá giao dịch thực tế thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư này.

5. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán bên Có các tài khoản tiền, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận đồng thời tại thời điểm chi tiền hoặc ghi nhận định kỳ tùy theo đặc đi ểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Đồng thời, nếu tại thời điểm cu ối kỳ kế toán:
– Các TK tiền không còn số dư nguyên tệ thì doanh nghiệp phải kết chuyển toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính của kỳ báo cáo.
– Các TK tiền còn số dư nguyên tệ thì doanh nghiệp phải đánh giá lại theo quy định tại Điều 52 Thông tư này.

6. Tại thời điểm 1 ập Báo cáo tài chính theo quy định c ủa pháp luật doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngo ại tệ theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.
Vi ệc xác định tỷ giá chuyển khoản trung bình và xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các TK tiền bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Đ iều 52 Thông tư này.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.