Chat with us, powered by LiveChat Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót – Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử việc xảy ra những sai sót là không thể tránh khỏi. Vậy khi xảy ra sai sót trong hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần xử lý như thế nào? 

(Hình ảnh: Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót)

(Hình ảnh: Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót)

Cách xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập:

1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai thì:

+ Chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

+ Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận.

+ Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ: hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Bạn đang xem: Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì:

+ Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.

+ Người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

+ Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…

+ Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Lưu ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

(Theo Điều 9, Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ)

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Bài viết: Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

Có thể bạn quan tâm:

Nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử

Người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua: truyền trực tiếp từ hệ thống của người bán sang hệ thống của người mua hay người bán thông qua hệ thống trung gian của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để lập hóa đơn và truyền cho người mua.

Trường hợp truyền nhận hóa đơn điện tử thông qua tổ chức trung gian thì người bán, người mua, tổ chức trung gian và các đơn vị có liên quan phải có thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hoá đơn điện tử đó.

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót tinh ngyen
Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.