Khoản chi phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ hay không?

Khoản chi phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ hay không?

Khoản chi phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ hay không? – Các khoản chi phúc lợi cho người lao động có được khấu trừ thuế GTGT và có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?
Mức chi phí được tính hợp lý là bao nhiêu? Nếu DN có trích lập quỹ phúc lợi theo quy định thì cần phải đảm bảo nguyên tắc nào?

khoan-chi-phuc-loi-co-duoc-tinh-vao-chi-phi-duoc-tru-hay-khong

(Hình ảnh: Khoản chi phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ hay không? )

A. Khoản chi phúc lợi có chịu thuế TNCN không?
** Căn cứ tại Điều 11 Khoản 5 của Thông tư 92/2015/TT-BTC bổ sung tại g.10 điểm g khoản 2 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về những khoản thu nhập được miễn thuế như sau:
” Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN”
** Căn cứ theo quy định trên, chi đám hiếu hỉ cho gia đình và người lao động nếu được quy định trong các văn bản của DN, trong mức 1 tháng lương bình quân thực hiện của DN trong năm, là khoản chi được miễn thuế TNCN.
** Căn cứ Khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:
+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp…”
** Căn cứ quy định trên, những khoản chi phúc lợi sau không tính thuế TNCN khi người lao động được hưởng:
– Chi hỗ trợ hiếu hỉ có quy định trong các văn bản của công ty, trong mức 1 tháng lương thực hiện bình quân
– Trường hợp không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động
– Ngoài những khoản chi trên, các khoản chi mang tính phúc lợi đều phải tính thuế TNCN khi người lao động được hưởng

B. Những khoản chi phúc lợi được tính vào chi phí được trừ
** Căn cứ tại Điểm 4 của Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ:
– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:
+ Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;
+ Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;

Bạn đang xem: Khoản chi phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ hay không? 

+ Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;
+ Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
+ Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;
+ Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác…
– Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

C. Mức chi phúc lợi cho người lao động được tính vào chi phí được trừ
** Căn cứ tại Điểm 4 của Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ, có quy định về mức chi cho các khoản chi có tính chất phúc lợi như sau:
– Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
– Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng.
– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.
** Căn cứ tại tiết c điểm 2.5 Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:
“Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).”

Bài viết: Khoản chi phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ hay không? 

** Ví dụ: Doanh nghiệp AFC năm 2016 có quỹ lương thực tế thực hiện là 24 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2016 của doanh nghiệp như sau: (24.000.000.000 đồng : 12 tháng) = 2.000.000.000 đồng.
**Ví dụ: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2016, DN AFC có trích quỹ dự phòng tiền lương là 15 tỷ đồng. Vậy quỹ lương thực hiện của năm 2017 của DN AFC không bao gồm số trích lập quỹ dự phòng là 15 tỷ đồng

D. Hồ sơ thủ tục để các khoản chi phúc lợi được tính vào chi phí được trừ
** Để được tính vào chi phí được trừ, các khoản chi phúc lợi phải được quy định rõ ở một trong những văn bản sau:
+ Chứng từ chi tiền mặt ( nếu có )
+ Chứng từ chứng minh nội dung chi (Copy giấy nhập viện, giấy kết hôn, giấy báo tử, giấy khen…)
+ Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ
+ Hợp đồng lao động
+ Thỏa ước lao động tập thể
+ Khi cần chi một khoản chi phúc lợi, cần phải có các hồ sơ thủ tục sau:
+ Đề nghị của công đoàn, người phụ trách bộ phận có nhu cầu chi
+ Phê duyệt của cấp có thẩm quyền
+ Quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ
+ Quy chế lương thưởng

E. Hạch toán kế toán.
– Căn cứ vào bảng kê chi tiền, xuất hàng hóa dịch vụ cho người lao động:
Nợ TK 642
Có TK 111, 112, 152. 156
Có TK 3335 : (Nếu khoản chi có chịu thuế TNCN)
– Căn cứ vào chứng từ chi cho phúc lợi, kế toán hạch toán :
Nợ TK 642: ( Bao gồm cả thuế GTGT)
Có TK 111, 112

Bài viết: Khoản chi phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ hay không? 

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Phí công đoàn đóng cho những năm trước có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN?

** Căn cứ:
– Khoản 4, Điều 4; Điều 5; Khoản 3, Điều 7 Nghị định 191/2013/NĐ-CP
– Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC
=> Theo các quy định trên thì doanh nghiệp chỉ tính vào chi phí được trừ khi các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của năm phát sinh.
** Tuy nhiên nếu:
– Doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn theo yêu cầu của Liên đoàn lao động
– Doanh nghiệp đóng bổ sung phí công đoàn của những năm trước theo yêu cầu của Liên đoàn lao động
– Doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Luật công đoàn và nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính Phủ
**Kết luận: Phần trích nộp công đoàn cho người lao động của những năm trước vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN của năm thực đóng.

Related Posts

   
Đánh giá Khoản chi phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ hay không? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.