Chat with us, powered by LiveChat Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT; Quyết định 1366/QĐ-BHXH ngày 12/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tiến tới thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về giao dịch điện tử; thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến,nhằm giảm thời gian và số lần giao dịch của các đơn vị sử dụng lao động khi tham gia BHXH – BHYT.

Hướng dẫn cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu:
1. Thành phần hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc.
a. Đối với đơn vị tham gia BHXH bắt buộc gồm:
– Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.
– Một bản danh sách lao động tham gia BHXH (mẫu D02-TS).
(Trước ngày 1/11/2014 là phải làm 2 bản, Nhưng theo điều 1 của Quyết định Số: 1018/QĐ-BHXH thì “Bỏ một (01) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)” ).

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

b. Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc gồm: Tờ khai tham gia BHXH (mẫu TK1-TS ).
(Theo điều 1 của Quyết định Số: 1018/QĐ-BHXH thì bỏ nội dung “kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu)”.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
– Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa (BHXH cấp quận – huyện, BHXH cấp tỉnh), hoặc đại lý thu.
+ Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị.

Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại sau đó chuyển hồ sơ cho phòng Thu.
+ Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu.

Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng Cấp sổ, thẻ.
+ Phòng Cấp sổ thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), và chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

2. Thời gian nộp hồ sơ : Đơn vị nộp hồ sơ vào các buổi sáng trong tuần, từ ngày 1 đến ngày 20 hàng tháng

3. Mức đóng và phương thức đóng BHXH bắt buộc.
Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc là mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động.
– Mức đóng bằng tỷ lệ phần trăm (%) mức tiền lương, tiền công tháng như sau: từ 01/01/2014 trở đi: bằng 26%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 18%.

– Phương thức đóng:
+ Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: đơn vị phải đăng ký phương thức đóng của đơn vị (mẫu D01-TS), kèm theo:
Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
Phương thức trả lương cho người lao động.
Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
+ Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng tháng: Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

4. Thời hạn cấp sổ BHXH: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc lần đầu, kể cả người lao động chưa được cấp sổ BHXH: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
(Theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011- )

II. Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1. Thành phần hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện.
– Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (mẫu A02-TS) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
– Nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH, hoặc đại lý thu.
2. Mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện
– Mức đóng hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện như sau:
Mức đóng hằng tháng = Tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện x Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn
Tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện: Từ tháng 01/2014 trở đi: bằng 22%.
– Phương thức đóng:
+ Người tham gia đóng hằng tháng, quý hoặc 06 tháng một lần trên cơ sở đăng ký với cơ quan BHXH.

Thời điểm đóng là: trong vòng 15 ngày đầu tháng đối với phương thức đóng hằng tháng, trong vòng 45 ngày đầu quý đối với phương thức đóng hằng quý, trong vòng 03 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần.
+ Người tham gia đóng thông qua đại lý thu hoặc đóng trực tiếp cho BHXH huyện nơi cư trú.
3. Thời hạn cấp sổ BHXH: Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.