Chat with us, powered by LiveChat Tính lương theo hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Tính lương theo hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Tính lương theo hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Các cách tính lương - hình thức trả lương trong Doanh nghiệp

(Hình ảnh: Tính lương theo hình thức trả lương trong doanh nghiệp)

1. Hình thức trả lương theo thời gian:

– là hình thức tiền lương mà thu nhập của một người phụ thuộc vào hai yếu tố: số thời gian lao động thực tế trong tháng và trình độ thành thạo nghề nghiệp của người lao động.

– Lương theo thời gian là việc tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, có thể là theo tháng, theo ngày, theo giờ.

– Thực tế trong các Doanh nghiệp vẫn tồn tại 2 các tính lương như sau:

a. Hình thức 1: 

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế

– Theo cách này lương tháng thường là con số cố định, chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương.

– Cách tính thường là: Lương tháng – lương tháng / ngày công chuẩn của tháng X số ngày nghỉ không lương.

– Với hình thức trả lương này người lao động không hề băn khoăn về mức thu nhập cuả mình trong mỗi tháng bởi số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương và ngược lại tháng nào làm đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương.

– Lưu ý: Ngày công chuẩn của tháng là ngày làm việc trong tháng, không bao gồm các ngày nghỉ ví dụ như công ty quy định được nghỉ chủ nhật.

b. Hình thức 2:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / 26 X ngày công thực tế làm việc

– Với cách tính này, lương tháng không là con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau. Có tháng công chuẩn là 26 ngày, có tháng là 24 và cũng có tháng là 27 ngày.

– Với hình thức trả lương này khi nghỉ không hưởng lương người lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.

– Lưu ý: Con số 26 kia tưởng trừng như là cố định, nhưng thực tế lại làm lương của người lao động biến động).

** Ví dụ: Tháng 3/2018 có 31 ngày: 4 ngày chủ nhật, 27 ngày đi làm, công ty trả lương cho nhân viên A 4 Triệu đồng/ tháng, A đi làm đầy đủ (tức là 27 ngày).

+ Nếu tính lương theo hình thức 1: Lương tháng = 4.000.000/27 X 27 = 4.000.000.

+ Nếu tính lương theo hình thức 2: Doanh nghiệp quy định ngày công chuẩn là 26 ngày: Lương của A: 4.000.000/26 X 27 = 4.153.846.

– Vẫn là A, Nhưng trong tháng 2/2018, có 28 ngày, 4 ngày chủ nhật, 24 ngày đi làm, A đi làm đầy đủ.

Lương của A = 4.000.000/26 x 24 = 3.692.307.

=> Vậy là trong tháng 2, A đi làm đâỳ đủ nhưng lương mức nhận được lại không đầy đủ.

==>Hai cách tính lương này sẽ cho ra 2 kết quả khác nhau.

– Việc tính lương theo cách nào Doanh nghiệp sẽ thể hiện trên hợp đồng lao động hay trong quy chế lương thưởng của công ty.

Bạn đang xem: Tính lương theo hình thức trả lương trong doanh nghiệp

– Lưu ý: Luật quy định kỷ luật đi trễ về sớm bằng các hình thức như sau: khiển trách, nhắc nhở (miệng hoặc văn bản). Công ty không được dùng phương pháp trừ lương hoặc phạt về mặt vật chất của người lao động.

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

– Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành.

– Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động, có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng sản phẩm.

Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm X Đơn giá sản phẩm.

3. Hình thức trả lương “lương khoán”:

Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.

Lương = Mức lương khoán X Tỷ lệ % hoàn thành công việc .

4. Lương – thưởng theo doanh thu:

– là hình thức trả lương/thưởng mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.

– Thường áp dụng cho nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng… Hưởng lương theo doanh thu.

– Các hình thức lương/thưởng theo doanh thu:

+ Lương/thưởng doanh số cá nhân.

+ Lương/thưởng doanh số nhóm.

+ Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,…

5. Kỳ hạn trả lương.

– Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

– Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

– Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

– Nguyên tắc trả lương.

+ Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

+ Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Bài viết: Tính lương theo hình thức trả lương trong doanh nghiệp

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: hình thức trả lương khoán – cách tính lương theo doanh thu – cách tính lương khoán theo doanh thu – cách tính lương theo giờ – hình thức trả lương theo sản phẩm – cách tính lương theo sản phẩm – công thức tính lương theo thời gian – cách tính lương khoán theo sản phẩm

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tính lương theo hình thức trả lương trong doanh nghiệp 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.