Chat with us, powered by LiveChat Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.  Trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định theo đúng quy định của thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

mau-dang-ky-phuong-phap-trich-khau-hao

Chú ý: Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Dưới đây là mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ cho doanh nghiệp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gởi : – CHI CỤC THUẾ QUẬN ……………….
– ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.
– Tên đơn vị :
– Địa chỉ trụ sở chính :
– Địa chỉ chi nhánh :
– Mã số thuế : ………………………..

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài       Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Nay Công ty ……………… đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận       …………theo phương pháp khấu hao ………
Xin chân thành cảm ơn
Chào trân trọng

TP.HCM, ngày… tháng… năm 2015
CÔNG TY ……………

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.