Chat with us, powered by LiveChat Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố định. Tài sản cố định đã hết khấu hao muốn thanh lý thì cần những thủ tục gì? Chúng tôi xin hướng dẫn các bước cần thiết để tiến hành làm thủ tục thanh lý tài sản cố định (TCSĐ) như sau:
Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản.
Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình đề thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.
– Bước 2: Quyết định thanh lý tài sản: Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định và thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.
– Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý; kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp:
Thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị bao gồm:
+ Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;
+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản;
+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;
+ Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý;
+ Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

– Bước 4: Tiến hành thanh lý: Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản:
+, Bán tài sản (quyết định giá bán, các thủ tục khi bán…).
+, Huỷ tài sản.
Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị:
– Hội đồng thanh lý tài sản lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, tập hợp các văn bản liên quan đến kết quả xử lý tài sản (hóa đơn bán hàng, biên bản hủy tài sản…).
– Bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước.

– Tiền thu được từ thanh lý tài sản tại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc thanh lý tài sản, số còn lại được chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Thủ tục thanh lý tài sản cố định
Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý TSCĐ: Mẫu số 02- TCSĐ (theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC).
TSCD
Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Thủ tục thanh lý tài sản cố định 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.