Chat with us, powered by LiveChat Download mẫu báo cáo tài chính thông tư 133 - Học kế toán thực hành

Download mẫu báo cáo tài chính thông tư 133

Download mẫu báo cáo tài chính thông tư 133 , Khi lập báo cáo tài chính ở thông tư 133/2016/tt-btc, các doanh nghiệp ph ải tuân thủ bi ểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định. Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung báo cáo tài chính cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp nhưng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo khác để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

bao-cao-tai-chinh-thong-tu-133

(Hình ảnh : Download mẫu báo cáo tài chính thông tư 133 )

a) Các loại báo cáo tài chính thông tư 133 bắt buộc:
– Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a – DNN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNN
Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn
Lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN.
Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (M ẫu số F01 – DNN).
b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN
2. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp d ụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:
a) báo cáo tài chính thông tư 133bắt buộc:
– Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNNKLT
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNNKLT
b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNN
3. Hệ thống báo cáo tài chính năm b ắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm:
– Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNSN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNSN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNSN

Bài viết: ” Download mẫu báo cáo tài chính thông tư 133
Có thể bạn quan tâm: Các chuẩn mực kế toán trong thông tư 133

Theo đó, Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện Chế độ kế toán ban hành kèm theo Thông tư 133 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan, NGOẠI TRỪ 07 Chuẩn mực kế toán Việt Nam sau:

STTSố hiệuTên chuẩn mực
1   CM số 11 Hợp nhất kinh doanh
2   CM số 19 Hợp đồng bảo kiểm
3   CM số 22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
4   CM số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
5   CM số 27 Báo cáo tài chính giữa niên độ
6   CM số 28 Báo cáo bộ phận
7   CM số 30 Lãi trên cổ phiếu

Bạn vừa xem bài viết: Download mẫu báo cáo tài chính thông tư 133

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Download mẫu báo cáo tài chính thông tư 133 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.