Chat with us, powered by LiveChat Mẫu 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo TT 92

Mẫu 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo TT 92

Mẫu 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo TT 92Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Chú ý:
– Từ ngày 30/7/2015 thì  mẫu 17/TNCN đã được thay thế bằng Mẫu 07/CTKT-TNCN – Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.bt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 
  Kính gửi: ……………………………………………………………………………
 
1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ……………………….………………….

 2. Mã số thuế:              

3. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
4. Số Điện thoại: ……………………5. Số fax: ……………………..
6. Số Tài khoản: ………………7. Nơi mở Tài khoản: ……………………
Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị,  đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).
Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.
  

 
….., ngày …… tháng …… năm …..
                                                                            NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
                                                                           Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mẫu 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo TT 92

*** CÁC BẠN TẢI MẪU BIỂU TẠI ĐÂY

MẪU BIỂU KẾ TOÁN

Mẫu 07CTKT TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

HÌNH VIỀN

*********************************************************************

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo TT 92 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.