Chat with us, powered by LiveChat Mẫu công văn xin chuyển đổi chế độ kế toán mới nhất

Mẫu công văn xin chuyển đổi chế độ kế toán mới nhất

Mẫu công văn xin chuyển đổi chế độ kế toán mới nhất

(Hình ảnh: Mẫu công văn xin chuyển đổi chế độ kế toán mới nhất)

(Hình ảnh: Mẫu công văn xin chuyển đổi chế độ kế toán mới nhất)

– Năm 2017, DN được phép lựa chọn 1 trong 2 hình thức, chế độ kế toán:

+ Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC) áp dụng cho mọi loại hình DN bắt đầu từ năm tài chính 2015.
+ Chế độ kế toán theo TT 133/2016/TT-BTC (thay thế QĐ 48/2006/QĐ-BTC) áp dụng cho DN có quy mô vừa và nhỏ, siêu nhỏ bắt đầu từ năm tài chính 2017.

Căn cứ vào Điều 3 của TT 133/2016/TT-BTC:

” DN nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý DN và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán DN nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

 

– Khi DN đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư này mà muốn chuyển sang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư khác thì sẽ phải làm công văn thông báo chuyển đổi chế độ kế toán gửi lên cơ quan thuế.

 

– DN vừa và nhỏ muốn áp dụng chế độ kế toán theo TT 200 => Phải làm công văn thông báo tới cơ quan thuế
– DN đang áp dụng chế độ kế toán theo TT 200 muốn chuyển về áp dụng theo TT 133 (hoặc ngược lại) thì cũng phải làm thông báo gửi cơ quan thuế.

*** Mẫu đăng ký chuyển đổi hình thức, chế độ kế toán

– DN chuyển đổi chế độ kế toán từ QĐ 48 sang TT 133: 

 

Công ty……………………… 

……Số……………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 ……, ngày….tháng ….năm ……

THÔNG BÁO 

ÁP DỤNG THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………….………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..……

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính……………………………

………………………………….

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện chế độ kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006, về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nay Công ty chúng tôi thay đổi, đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016, về việc hướng dẫn chế độ chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng 01 năm 2017

Công ty…………………………………, đề nghị Chi Cục Thuế …………………… xác nhận cho Công ty chúng tôi được áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016, về việc hướng dẫn chế độ chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành, để Công ty làm cơ sở tính chế độ kế toán.

Trân trọng !

                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

– DN chuyển đổi chế độ kế toán từ QĐ 15 sang TT 200: 

Công ty………………………

……Số………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 ……, ngày….tháng ….năm ……

 

 

THÔNG BÁO
(Về việc áp dụng chế độ kế toán)Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………….………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính………………………………………………………………………………………………………………

Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nên kể từ năm 2018 trở đi doanh nghiệp chúng tôi áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính thay thế chế độ kế toán đang áp dụng theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006.

Vậy xin thông báo để Quý Chi Cục được biết.

                                                                                         Công ty ………………………………
Giám đốc ​

Nơi nhận:
– Như trên.
– Lưu VP.​

– DN chuyển đổi chế độ kế toán từ TT 133 sang TT 200: 

Công ty………………………

……Số………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 ……, ngày….tháng ….năm ……
THÔNG BÁO
(Về việc áp dụng chế độ kế toán)Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………….………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính………………………………………………………………………………………………………………

Từ năm 2015 đến hết năm 2016 Công ty chúng tôi thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Nay Công ty chúng tôi xin thông báo đến Chi Cục thuế ………………… về việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng tại Công ty chúng tôi như sau:

Kể từ năm 2017, Công ty chúng tôi sẽ thực hiện chế độ kế toán ‘Doanh nghiệp nhỏ và vừa’ được ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Kính thông báo đến Chi Cục thuế……………………….được biết.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:                                                                        Công ty…………………………………..

– Như trên;                                                                                       Giám đốc

– Lưu VT.

*** Tải Mẫu công văn xin chuyển đổi chế độ kế toán mới nhất

<<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: Mẫu công văn xin chuyển đổi chế độ kế toán mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: mẫu đăng ký hình thức kế toán theo thông tư 200 – chuyển từ quyết định 48 sang thông tư 133 – mẫu công văn xin thay đổi chế độ kế toán – quy định về chuyển đổi chế độ kế toán – chuyển từ quyết định 48 sang thông tư 200 – mau cong van thay doi hinh thuc ke toan – mẫu thông báo thay đổi hình thức kế toán – công văn đăng ký hình thức kế toán 2017

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu công văn xin chuyển đổi chế độ kế toán mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.