Chat with us, powered by LiveChat #1. Download Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn đỏ

Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn đỏ

Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn đỏ

mau-giay-uy-quyen-viet-hoa-don-do

(Hình ảnh: Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn đỏ)

1. Quy định về việc Lập Giấy uỷ quyền ký hoá đơn:

– Căn cứ theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“…d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn…”

– Chi tiết hơn theo quy định tại khoản 2d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty thiết kế hóa đơn có cả 02 tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” và “người bán hàng”, nếu Thủ trưởng đã ủy quyền cho người bán ký hóa đơn thì người bán chỉ cần ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “người bán hàng” và đóng dấu treo, không cần ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”.

(Theo Công văn số 75554/CT-TTHT ngày 20/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

– Trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị không ký và đã có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký thì người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.

Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn đỏ

– Đối với trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị đã ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” và đóng dấu trên hóa đơn thì không bắt buộc phải ký vào tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn.

(Theo Công văn 82451/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục thuế TP. Hà Nội)

2. Mẫu giấy uỷ quyền ký hoá đơn GTGT:

CTY…..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./2018/UQ-…… 

….., ngày… tháng …năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN 

       – Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ 

      – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

      – Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

  Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

  NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): ………………………………..
Chức vụ: ………………………………..
Số CMND: …………… Ngày cấp: …………………..   Nơi cấp: ………………….. 
 
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): ………………………………..
Chức vụ: ………………………………..
Số CMND: …………………..   Ngày cấp: …………………..   Nơi cấp: ………………….. 
 
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

– Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty ………………….. 

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ………………….. đến hết ngày ………………….. . (Các bạn muốn uỷ quyền từ ngày nào đến ngày nào thì ghi rõ vào đây nhé)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀNNGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ và tên)     (Ký, ghi rõ họ và tên)  

*** Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn đỏ:

Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên góc bên phải ( Liên hệ giờ hành chính)

Bài viết: Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn đỏ

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: download mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ – mẫu giấy ủy quyền mua hóa đơn bán hàng – mẫu ủy quyền mua hóa đơn thuế – mẫu giấy ủy quyền phó giám đốc ký thay – tải mẫu giấy ủy quyền mua hóa đơn – quy định người ký hóa đơn gtgt – mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc – ủy quyền cho phó giám đốc ký hóa đơn

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn đỏ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.