Chat with us, powered by LiveChat Một số lưu ý về chính sách thuế tháng 1/2018

Một số lưu ý về chính sách thuế tháng 1/2018

Một số lưu ý về chính sách thuế tháng 1/2018 – Bài viết dưới đây, xin giới thiệu với các bạn về nội dung chính sách thuế mới đầu năm 2018. Những lưu ý về chính sách thuế của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế được ban hành trong kỳ. 

(Hình ảnh: Một số lưu ý về chính sách thuế tháng 1/2018)

(Hình ảnh: Một số lưu ý về chính sách thuế tháng 1/2018)

A. Một số lưu ý về chính sách thuế của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế được ban hành trong kỳ.

I. Về thuế GTGT:

* Ngày 15/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018.
* Theo đó, một số điểm mới về chính sách thuế GTGT quy định tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 như sau:
Thứ nhất, sửa đổi quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản: Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên trừ các trường hợp sau:
+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.
+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.
+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.Thứ hai, bổ sung trường hợp được hoàn thuế GTGT khi xuất khẩu: Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp:
+ Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.
+ Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.
– Trước ngày 01/02/2018, theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/100/2016/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

==> Như vậy

Bạn đang xem: Một số lưu ý về chính sách thuế tháng 1/2018

Tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã quy định chi tiết các trường hợp không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT liên quan đến sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản; đồng thời bổ sung trường hợp được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

II. Về thuế TNDN:

– Ngày 15/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018.
– Theo đó, một số điểm mới về chính sách thuế TNDN quy định tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP như sau:
+ Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP, khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ BHTN cho người lao động;
+ Trước ngày 1/2/2018, theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP  thì khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ BHTN cho người lao động.

==> Như vậy:

Tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã tăng định mức chi phí được trừ đối với khoản chi để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện từ 01 triệu đồng/tháng/người  lên 03 triệu đồng/tháng/người; đồng thời bổ sung thêm phần bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vào định mức, nếu vượt định mức sẽ không được trừ khi tính thuế.

III. Về thuế TNCN:

– Chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

– Tổng cục Thuế có công văn số 5645/TCT-TNCN Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

– Theo đó, trường hợp cá nhân chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty TNHH và quyền mua cổ phần trước khi chuyển đổi loại hình DN thành Công ty cổ phần phải thực hiện kê khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

IV. Về Quản lý thuế:

– Tổng cục Thuế có CV số 5684/TCT-KK Hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc đăng ký thuế đối với DN khoa học công nghệ.

– Theo đó, Trường hợp DN (Công ty mẹ) có đăng ký ngành nghề kinh doanh khoa học công nghệ và được CQNN có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, DN xác định tổ chức khoa học và công nghệ do DN thành lập là đơn vị phụ thuộc của DN theo quy định Luật DN thì DN phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký DN.

– Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do DN thành lập được tổ chức dưới hình thức theo quy định tại Điều 9 Luật Khoa học và công nghệ, có hoạt động độc lập, có điều lệ tổ chức và hoạt động, có con dấu, có vốn điều lệ và không thuộc các loại hình DN theo quy định của Luật DN hiện hành. Sau khi được CQNN có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, thì tổ chức khoa học và công nghệ phải thực hiện thủ tuc theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC nêu trên để được cấp mã số thuế 10 số

V. Thuế nhà thầu:

– Thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua phần mềm từ nước ngoài.

– Tổng cục Thuế có công văn số 5763/TCT-CS Hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua phần mềm từ nước ngoài.

– Theo đó, trường hợp Công ty ở Việt Nam mua phần mềm hệ điều hành và phần mềm diệt virut của Công ty ở nước ngoài, sau đó Công ty cung cấp phần mềm cho đơn vị khác cũng ở nước ngoài thì thu nhập từ việc bán phần mềm của Công ty ở nước ngoài cho Công ty ở Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu (Thuế TNDN).

VI. Vấn đề khác có liên quan

1. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc và Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022. 

– Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2017/NĐ-CP quy định cụ thể suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022 (thuế suất VKFTA) và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

– Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2017/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này (thuế suất AKFTA).

– Hai nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

2. Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DN kinh doanh xổ số; Sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

– Ngày 25/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 138/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với DN kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 138/2017/NĐ-CP Q uy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DN kinh doanh xổ số; Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

– Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2018.

3. Quy định về mức quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Ngày 15/12/2017, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND.

– Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2017.

4. Quy định về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn TP Hà Nội.

– Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội ban hành Quyết định số 9044/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn TP Hà Nội.

– Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2017.

Bài viết : Một số lưu ý về chính sách thuế tháng 1/2018

B. Một số tình huống cụ thể

1. Tình huống 1: Sử dụng hóa đơn trong thời gian thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Ngày 13/12/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 5721/TCT- DNL trả lời Công ty TNHH MTV Bảo hiểm và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, theo đó:

” Trường hợp Công ty chuyển đổi loại hình DN từ Công ty TNHH sang Tổng Công ty cổ phần và trong thời gian thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định thì Công ty được tiếp tục sử dụng hóa đơn mang tên Công ty cũ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Kể từ ngày thay đổi thông tin đăng ký thuế, Công ty phải sử dụng hóa đơn mang tên mới. Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung ghi trên hóa đơn.

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử đã gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định, khi thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp theo tên gọi mới, đơn vị gửi

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu theo thông tin mới đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý và thực hiện điều chỉnh thông tin tại phần mềm khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo hóa đơn điện tử được lập theo đúng tên đăng ký mới thì tiếp tục được sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký thông báo phát hành với cơ quan thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ. Công ty sau chuyển đổi thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo quy định.”

2. Tình huống 2: Thuế TNCN đối với khoản khoán chi điện thoại

Ngày 04/1/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 45/TCT-TNCN trả lời Công ty TNHH Nike Việt Nam về chính sách thuế TNCN đối với các khoản khoán chi tiền điện thoại, theo đó:

” – Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; quy chế tài chính của Công ty; Tổng công ty; Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định TNCT TNDN thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

– Đối với khoản chi tiền công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.”

3. Tình huống 3: Vướng mắc về QTT TNCN

Ngày 4/1/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 49/TCT-TNCN trả lời Cục Thuế Thái Nguyên về vướng mắc liên quan đến chính sách thuế TNCN, theo đó:

” – Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ 10% thì được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập nơi cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên quyết toán thuế thay và không phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

– Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập QTT thay, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp QTT với CQT thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại QTT TNCN và thực hiện cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân để cá nhân trực tiếp QTT với cơ quan thuế. Cơ quan thuế căn cứ vào nội dung ghi trên chứng từ thuế để thực hiện xử lý QTT TNCN cho cá nhân.

– Trường hợp cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế với CQT có số thuế phải nộp hoặc nộp thêm nhưng quá thời hạn 90 ngày không thực hiện QTT thì CQT căn cứ vào hành vi vi phạm của cá nhân để xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.”

4. Tình huống 4: Chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới.

Ngày 14/12/2017, Cục Thuế TP Hà Nội có công văn số 80371/CT-TTHT trả lời Công ty TNHH Sie Vina, theo đó:
” – Trường hợp Công ty thành lập từ 09/6/2015, trong quá trình phát sinh các khoản chi hoa hồng môi giới cho bên thứ ba thì khoản chi hoa hồng môi giới không bị khống chế mức chi phí được trừ khi xác định TNCT TNDN.
– Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân để môi giới bán hàng với DN Hàn Quốc kinh doanh tại Việt Nam và cá nhân được hưởng tiền hoa hồng môi giới thì Công ty căn cứ tình trạng cư trú của cá nhân để khấu trừ theo quy định của Luật thuế TNCN tại Việt Nam.
Trường hợp cá nhân môi giới là cá nhân cư trú đồng thời là nhân viên của công ty có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì toàn bộ tiền hoa hồng môi giới được cộng vào cùng thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN và công ty khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến.”

5. Tình huống 5: Chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Ngày 03/1/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 38/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy của Công ty TNHH TM Thú y Tân Tiến, theo đó:

” Trường hợp Công ty chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định tại Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính”

Bài viết: Một số lưu ý về chính sách thuế tháng 1/2018
học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2018"}" data-sheets-userformat="{"2":4611,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2018

Những điều cần biết về chính sách Bảo hiểm Y tế

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Một số lưu ý về chính sách thuế tháng 1/2018 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.