Chat with us, powered by LiveChat Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho

(Hình ảnh: Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho)

(Hình ảnh: Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho)

1. Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho

** Thông tư 200/2014/TT-BTC, Điều 23 Quy định về nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho như sau:

– Hàng tồn kho là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh, bao gồm:

+ Hàng mua đang vận chuyển trên đường;

+ Nguyên vật liệu; Công dụng cụ;

+ Sản phẩm đang dở dang;

+ Thành phẩm, hàng hoá dịch vụ, hàng gửi bán;

+ Hàng hoá được lưu giữ tại kho của doanh nghiệp.

– Tất cả tài sản, sản phẩm, hàng hóa, vật tư nhận giữ hộ, nhận ký gửi, nhận ủy thác xuất và nhập khẩu, nhận gia công…Không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của doanh nghiệp thì không được xem là hàng tồn kho.

2. Cách ghi nhận hàng tồn kho

Kế toán ghi nhận hàng tồn kho phải được thực hiện theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”. Khi xác định được giá gốc hàng tồn kho, phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, lập danh sách dự phòng giảm giá hàng tồn kho và ghi nhận chi phí.

– Nguyên tắc ghi nhận giá gốc hàng tồn kho được quy định cụ thể cho từng loại tài sản, vật tư, hàng hoá, theo nguồn hình thành và thời điểm tính giá.

– Các loại khoản thuế không được hoàn lại được tính vào giá trị hàng tồn kho.

Bạn đang xem: Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho

– Khi mua hàng tồn kho nếu được tặng kèm thêm sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, phụ tùng thay thế. Thì kế toán phải xác định và ghi nhận riêng theo giá trị hợp lý.

– Khi bán hàng, giá gốc của hàng tồn kho đã bán được xem là chi phí sản xuất.

3. Các trường hợp xuất hàng tồn kho để khuyến mại hay quảng cáo

– Trường hợp xuất hàng tồn kho để khuyến mại hay quảng cáo. Nhưng không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khá. Thì kế toán ghi nhận giá trị hàng tồn kho vào chi phí bán hàng.

– Trường hợp xuất hàng tồn kho để khuyến mại hay quảng cáo. Nhưng người mua chỉ được nhận hàng khuyến mại . Nếu kèm theo các điều kiện khác như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm…Thì kế toán phải tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn.

– Hàng tồn kho khi mua vào bằng ngoại tệ, giá mua phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh. Phần thuế nhập khẩu được xác định theo tỷ giá tính thuế nhập khẩu của cơ quan Hải quan. Nếu xét thấy giá trị hàng tồn kho không thu hồi đủ do một số vấn đề. Thì phải giảm giá gốc hàng tồn kho bằng với giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

– Kế toán hàng tồn kho phải kế toán chi tiết và đầy đủ về giá trị hiện vật theo từng thứ, từng loại vật tư, hàng hóa theo từng địa điểm quản lý và sử dụng.

– Trong một doanh nghiệp hoặc một đơn vị kế toán, chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp kế toán hàng tồn kho sau: Phương pháp kê khai thường xuyên. Hoặc kiểm kê định kỳ. Việc lựa chọn phương pháp kế toán ghi nhận hàng tồn kho của doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, số lượng, loại vật tư, hàng hóa và yêu cầu quản lý.

Bài viết: Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho tt133 – nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo giá gốc – thời điểm ghi nhận hàng tồn kho – nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo quyết định 48 – chuẩn mực kế toán hàng tồn kho mới nhất – phương pháp hạch toán hàng tồn kho – nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay – vận dụng nguyên tắc kế toán thận trọng trong kế toán hàng tồn kho

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.