Chat with us, powered by LiveChat Những điểm kế toán cần lưu ý về chiết khấu thương mại

Những điểm kế toán cần lưu ý về chiết khấu thương mại

Những điểm kế toán cần lưu ý về chiết khấu thương mại

(Hình ảnh: Những điểm kế toán cần lưu tâm về chiết khấu thương mại)

(Hình ảnh: Những điểm kế toán cần lưu ý về chiết khấu thương mại)

1. Viết hóa đơn chiết khấu thương mại (CKTM) như thế nào?

– Căn cứ theo hướng dẫn của Luật thuế hiện hành thì CKTM được giảm trừ trên hóa đơn bán hàng, điều chỉnh giá trực tiếp trên hóa đơn hoặc xuất hóa đơn điều chỉnh giá các hóa đơn trước khi người mua đạt số lượng.

– CKTM được giảm trừ trên hóa đơn bán hàng cuối cùng khi người mua đạt số lượng chiết khấu: Trên hóa đơn ghi rõ chiết khấu theo hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng.

– CKTM khi đã kết thúc chương trình, chấm dứt việc mua hàng: Lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các hóa đơn cần điều chỉnh số tiền chiết khấu để hai bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế GTGT.

2. Người mua nhận chiết khấu thương mại có cần phải nộp thuế TNCN?

– CKTM trả bằng tiền, người nhận chiết khấu phải chịu thuế TNCN 1% đối với cá nhân hay phải ghi nhận vào thu nhập khác đối với DN.

** Căn cứ theo Công văn 1615/TCT-CS về lập hóa đơn 2017: 

“…Về thuế TNCN: Trưng hợp cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được Công ty chi trả các khoản “chiết khấu thương mại” bng tiền (không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN…

– CKTM được giảm trừ, điều chỉnh trên hóa đơn thì người nhận chiết khấu không phải chịu thuế TNCN đối với cá nhân hay không phải ghi nhận vào thu nhập khác đối với doanh nghiệp.

** Căn cứ theo Công văn 9593/CT-TTHT chính sách thuế hóa đơn hàng hóa dịch vụ Hà Nội 2017: 

“… Trường hợp Công ty bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định tại Khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Nội dung trên hóa đơn điều chỉnh phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Bạn đang xem: Những điểm kế toán cần lưu ý về chiết khấu thương mại

– Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân, trong hợp đồng có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn), không phải là hoa hồng đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Điều 92 và Điều 171 Luật Thương mại thì khoản chiết khấu thương mại nêu trên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân. Công ty không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này theo hợp đồng, không phân biệt cá nhân là đại lý hay không phải đại lý…” 

3. Chiết khấu thương mại trả bằng tiền xử lý thế nào?

– Luật thuế hướng dẫn trả CKTM giảm trừ hoặc điều chỉnh trên hóa đơn mà không hướng dẫn trả CKTM bằng tiền.

– Do đó, trả chiết khấu trả bằng tiền thì người bán cũng phải xuất hóa đơn ghi rõ số tiền hàng, tiền thuế được chiết khấu theo hợp đồng; đồng thời khấu trừ thuế TNCN 1% nếu khách hàng là cá nhân kê khai và nộp thuế theo quy định.

– Theo đó, hai bên bán và bên mua căn cứ hóa đơn chiết khấu để điều chỉnh giảm số thuế đã kê khai theo quy định.

4. Chiết khấu thương mại có cần phải đăng ký?

– Khoản CKTM là sự thỏa thuận của bên mua và bên bán thường quy định thông qua hợp đồng, hoặc thỏa thuận (nên bằng văn bản) mà hai bên đã ký kết.

– DN bán hàng không cần phải đăng ký với Sở công thương về chương trình chiết khấu thương mại của mình (khuyến mại doanh nghiệp mới phải đăng ký).

– Lưu ý giá tính thuế CKTM:

+ Theo quy định của Luật thuế hiện hành (Khoản 2, Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC, Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC), giá tính thuế GTGT là giá đã trừ CKTM.

+ Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTC giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không “đá động” gì đến CKTM; nên quan điểm cơ quan thuế giá tính thuế TTĐB là giá chưa giảm trừ CKTM.

Bài viết: Những điểm kế toán cần lưu ý về chiết khấu thương mại

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: điều kiện thực hiện chiết khấu thương mại – chiết khấu thương mại có phải đăng ký – mẫu đăng ký chiết khấu thương mại – chiết khấu thương mại có bị khống chế – quy định về chiết khấu thanh toán – chiết khấu thương mại theo thông tư 200 – chứng từ chiết khấu thương mại – công văn hướng dẫn về chiết khấu thương mại

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những điểm kế toán cần lưu ý về chiết khấu thương mại 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.