Chat with us, powered by LiveChat #1. Những điều cần lưu ý khi hạch toán thuế

Những điều cần lưu ý khi hạch toán thuế

Những điều cần lưu ý khi hạch toán thuế – Kế toán thuế có vị trí quan trọng và không thể thiếu ở bất kỳ một DN nào. Vì thế, người kế toán thuế cần phải có những kinh nghiệm và kỹ năng làm kế toán thuế nhất định. Bài viết dưới đây, gửi đến các bạn một số lưu ý khi hạch toán thuế và làm báo cáo thuế đúng luật.

(Hình ảnh: Những điều cần lưu ý khi hạch toán thuế)

(Hình ảnh: Những điều cần lưu ý khi hạch toán thuế)

 Lưu ý công việc hàng tháng của kế toán thuế:

+ Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự ngày, tháng, năm. Hóa đơn mua vào sắp xếp theo trình tự ngày, tháng, năm

+ Kẹp, ghi chú trên đầu hóa đơn tháng … năm …, dịch vụ, doanh thu bán thành phẩm cho vào tường ứng.

– Lưu ý khi hạch toán lên phần mềm kế toán thuế:

+ Phân biệt được đâu là hóa đơn hàng hóa, đâu là hóa đơn nguyên vật liệu, tài sản cố định, công cụ dụng cụ

+ Vì có thể hàng hóa của DN nhưng là nguyên vật liệu hoặc công cụ dụng cụ của các DN khác và ngược lại.

– Lưu ý khi hạch toán hóa đơn đầu ra:

+ Phân biệt được đâu là doanh thu bán hàng hóa, đâu là doanh thu cung cấp dịch vụ hay đâu là doanh thu bán thành phẩm để cho vào Tài khoản tương ứng.

+ Doanh thu bán hàng hóa dùng Tài khoản 5111, doanh thu bán thành phẩm dùng Tài khoản 5112, doanh thu cung cấp dịch vụ dùng Tài khoản 5113. 

– Lưu ý các trường hợp kê khai đặc biệt :

+ Hóa đơn nhập khẩu thì khi có chứng từ nộp tiền thuế nhập khẩu mới được kê khai vào tháng nộp tiền.

+ Thông tin ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn căn cứ vào giấy nộp tiền để khai.

+ Xuất khẩu nước ngoài sẽ không có mã số thuế. 

Lưu ý các lưu trữ hóa đơn, chứng từ nộp tiền:

Nên in thêm mấy bản nếu cơ quan thuế yêu cầu mang giấy nộp tiền đi đối chứng thì nên mang chứng từ photo tránh mất mát chứng từ gốc sẽ không chứng minh được DN nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

– Lưu ý Chỉ tiêu 334 phải khớp với phần quyết toán thuế TNCN:

Tổng số tiền lương phải trả cho nhân viên so với tổng tiền lương từng cá nhân lên quyết toán thuế TNCN cuối năm phải khớp nhau 

– Theo dõi chi tiết Tài khoản 133 và Tài khoản 333:

+ Đảm bảo số hạch toán khớp với số kê khai, nếu phát hiện chênh lệch phải tạm điều chỉnh sổ kế toán hoặc điều chỉnh kê khai thuế.

+ Thuế đầu ra đã kê khai phải khớp với doanh thu chịu thuế hạch toán trong kỳ, quyết toán thuế năm. 

– Lập bảng cân đối số phát sinh chi phí:

+ Chi phí tiền lương so với doanh thu

+ Chi phí tiếp khách trên Tổng chi phí và các chi phí khác; …

Bạn đang xem: Những điều cần lưu ý khi hạch toán thuế

– Cân đối vấn đề:

+ Hàng tồn kho trên chi tiết phải giống với Sổ tổng hợp, không được lệch.

+ Hàng tồn kho thường sai khi xuất hàng ra bán trước ngày nhập hàng mà không xử lý các chứng từ cho phù hợp dẫn đến sai Báo cáo hàng tồn kho cuối kỳ.

+ Giá trị còn mà số lượng đã hết, làm sai lệch BCTC đặc biệt là Chỉ tiêu hàng tồn kho “Một chỉ tiêu cực kỳ quan trọng trong hệ thống BCTC” 

– Kiểm tra về chỉ tiêu TSCĐ:

+ Tài sản cố định là một chỉ tiêu

+ Cuối kỳ phải so sách nguyên giá, giá trị khấu hao trên Bảng cân đối tài khoản so với Bảng trích khấu hao đã lập xem số liệu có khớp nhau không?

+ Nếu sai lệch phải xử lý trước khi nộp BCTC. 

– Công cụ dụng cụ ( Chi phí trả trước):

Phải đối chiếu và kiểm tra so sánh giống như với Tài sản cố định. 

– Hàng tháng cân đối mọi vấn đề trên báo cáo:

Báo cáo thuế; Chi phí; Lợi nhuận;… thì cuối năm sẽ không phải vất vả trong việc lập Báo cáo tài chính

– Hàng tháng hạch toán vào phần mềm kế toán rồi mới kiết xuất dữ liệu ra XML:

+ So sánh số thuế được khấu trừ hoặc số thuế phải nộp của cả tháng có trùng giữa phần mềm HTKK với phần mềm quản lý hạch toán không

+ Nếu sai ở hạch toán hoặc kê khai sai thì phải điểu chỉnh lại.

+ Đặc biệt kỳ báo cáo tài chính 12 tháng phải kiểm tra rà soát lại hết dữ liệu. 

– Hàng tháng hoặc hàng quý cẩn thận trong việc kê khai thuế:

Kiểm tra lại các chỉ tiêu trên tờ khai thuế xem các chỉ tiêu có khớp không: Chỉ tiêu 22 , Chỉ tiêu 23, Chỉ tiêu 24, Chỉ tiêu 25, Chỉ tiêu 33, Chỉ tiêu 34, Chỉ tiêu 35.

– Quyết toán thuế:

+ Khi lập Báo cáo tài chính phải lập quyết toán Thuế TNDN trước để so sánh số Thuế TNDN thực nộp tại thời điểm cuối năm của DN so với hàng quý đã nộp có thừa thiếu thuế không?

+ Từ đó, tạo các bút toán điều chỉnh chênh lệch và kết chuyển lại, sau đó mới lập Báo cáo tài chính.

– Lưu ý tới quyết toán Thuế TNCN:

+ Khi làm quyết toán nên xem xét lại tất các chứng minh thư, mã số thuế đã chuẩn chưa

+ Phần tiền lương, tiền công và các khoản giảm trừ thuế đã đúng theo quy định chưa. 

– Ứng sử với cơ quan thuế:

+ Việc ứng sử với cơ quan thuế cũng đặc biệt quan trọng.

+ Khi gặp sai sót hoặc các vấn đề về thuế thì nên hỏi quản lý thuế về quá trình Báo cáo và sai sót khi lập Báo cáo cho chuẩn..

Bài viết: Những điều cần lưu ý khi hạch toán thuế

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm: 

Những lưu ý cần biết khi nhận quyết định kiểm tra thuế

Lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế mới nhất"}" data-sheets-userformat="{"2":4611,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế mới nhất

Tags từ khóa: những luật kế toán cần biết – cách làm kế toán thuế – những kiến thức kế toán cần biết – tài liệu kế toán thuế – công việc của kế toán thuế – những lưu ý trong thuế giá trị gia tăng – những điều kế toán cần biết – những điều cơ bản về kế toán

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những điều cần lưu ý khi hạch toán thuế 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.