Chat with us, powered by LiveChat Những nét chính về thông tư 133/2016/TT-BTC

Những nét chính về thông tư 133/2016/TT-BTC

Những nét chính về thông tư 133/2016/TT-BTC

hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa
(Hình ảnh: Những nét chính về thông tư 133/2016/TT-BTC)

Nhìn chung chế độ kế toán trong thông tư số 133/2016/TT-BTC mang tính cởi mở, linh hoạt cao, đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, như:

1. Đổi mới cách tiếp cận chính sách

2. Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp

– Doanh nghiệp được tự chi tiết và theo dõi ngắn hạn, dài hạn hoặc mở các tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý của mình;

– Được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán để đáp ứng yêu cầu quản trị;

– Được tự quyết định các bút toán ghi sổ sao cho phù hợp nhất ;

– Được tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán;

– Được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ;

– Được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ;

Bạn đang xem: Những nét chính về thông tư 133/2016/TT-BTC

– Được lựa chọn biểu mẫu BCTC;…

3. Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp

4. Kế toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày BCTC

Một tài khoản có thể cần chi tiết để trình bày trên nhiều chỉ tiêu của BCTC hoặc ngược lại, ví dụ:

– Chỉ tiêu phải thu khác gồm các nội dung phải thu về cho vay, phải thu nội bộ, phải thu khác, được lập căn cứ từ các TK 1288, 136, 138

– TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm các khoản: Tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng, đầu tư trái phiếu và cho vay. Khoản tiền gửi dưới 3 tháng được trình bày là tương đương tiền; Khoản đầu tư trái phiếu trình bày là đầu tư tài chính; Khoản cho vay trình bày là phải thu;

5. Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch

6. Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế

Đưa vào một số nội dung mang tính thông lệ thế giới như ghi nhận doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thực hiện, đánh giá tổn thất khoản cho vay và bất động sản đầu tư, phân loại chứng khoán kinh doanh và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn…

** Download Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Các bạn chat với nhân viên tư vấn để tải nhé!

Bài viết: Những nét chính về thông tư 133/2016/TT-BTC

học-kế-toán-thực-hành

Có thể bạn quan tâm: Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Căn cứ:

– Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC

– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

+ Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;

+ Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;

+ Tiền tham gia các dự án, đề án;

+ Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;

+ Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;

+ Tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

+ Tiền dịch vụ quảng cáo;

+ Tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Thu nhập mà cá nhân nhận được từ hợp đồng làm dịch vụ tư vấn thực hiện các công việc của Ban quản lý dự án.

Đều là thu nhập từ tiền lương, tiền công, phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% đối với thu nhập từ 2.000.000đồng/lần trở lên trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những nét chính về thông tư 133/2016/TT-BTC 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.