Chat with us, powered by LiveChat Những việc cần làm trước khi lập BCTC - Học kế toán thực hành

Những việc cần làm trước khi lập BCTC

Những việc cần làm trước khi lập BCTC – Báo cáo tài chính được lập dựa trên các số liệu trên các chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán phản ánh các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp. Vì thế, trước khi lập báo cáo tài chính phải thực hiện các công việc sau:

(Hình ảnh: Những việc cần làm trước khi lập BCTC)

(Hình ảnh: Những việc cần làm trước khi lập BCTC)

1. Tiền mặt 

Kiểm tra, bổ sung biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.

2. Tiền gửi ngân hàng

Các bạn nên lấy tất cả các số phụ của những ngân hàng công ty mở tài khoản về để đối chiếu, có bao nhiêu tài khoản ngân hàng thì nhớ lấy bấy nhiêu sổ phụ, kể cả các tài khoản không có phát sinh.

3. Tiền tạm ứng

Kiểm tra đối chiếu để hoàn ứng nếu ứng mà chưa xài hết.

4. Các khoản phải thu, phải trả

Làm biên bản đối chiếu các khoản này đến hết năm lập BCTC.

5. Hàng tồn kho

Kiểm tra hàng nhập và hàng xuất đã đúng chưa? Có cần lập dự phòng gì không? Tuyệt đối không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.

6. Thuế GTGT được khấu trừ

Đối chiếu số dư ở chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng 12 hoặc quý 04 so với số dư ở TK 1331: Nếu hóa đơn tháng/ quý nào khai tháng/quý đó thì kết quả bằng nhau. Trường hợp không bằng nhau (do hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý) thì cần kiểm tra lại, nếu chưa kê thì kê vào tháng hoặc Quý sau.

7. Phân bổ chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định

Kiểm tra xem đã phân bổ chi phí, tính khấu hao hay chưa? Loại chi phí phân bổ, khấu hao nào hợp lý? Chi phí nào không hợp lý?

Bạn đang xem: Những việc cần làm trước khi lập BCTC

8. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN

Kế toán cần kiểm tra xem: Đã hạch toán lương chưa? Đã trích các khoản theo lương chưa? Đã khớp với thông báo của cơ quan BHXH hay chưa? Các cá nhân có MST hay chưa?…

9. Giá vốn

Đối chiếu nghiệp vụ ghi nhận doanh thu và nghiệp vụ ghi nhận giá vốn để làm rõ giá vốn được trừ và giá vốn không được trừ? Căn cứ để tính giá thành là gì? Có vượt định mức cho phép không? Đã hạch toán, tập hợp, kết chuyển giá vốn chưa?

10. Doanh thu

Kiểm tra doanh thu nào chịu thuế TNDN, doanh thu nào được ưu đãi, miễn thuế…?

11. Chi phí

Chi phí nào hợp lý? Chi phí nào không hợp lý?

12. Kết chuyển doanh thu chi phí

Xem đã kết chuyển hết chưa? TK từ loại 5 đến loại 9 không có số dư cuối kỳ.

học kế toán thực hành

Bài viết: Những việc cần làm trước khi lập BCTC

Có thể bạn quan tâm:

Kết cấu của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn vốn của DN tại một thời điểm lập báo cáo. Thời điểm lập bảng cân đối kế toán có thể là cuối tháng, cuối quý, cuối năm hoặc cuối chu kỳ sản xuất kinh doanh của DN.

Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần (có thể kết cấu theo kiểu hai bên hoặc một bên) là phần TÀI SẢN và phần NGUỒN VỐN.

Xem thêm: Bảng cân đối kế toán gồm những gì?

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những việc cần làm trước khi lập BCTC 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.