Chat with us, powered by LiveChat FAST Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

FAST Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

FAST Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay. Phân hệ “Kế toán Tiền mặt, Tiền gửi, Tiền vay”cập nhật mọi phát sinh liên quan đến thu chi và thanh toán, là tiền mặt, tiền gửi hoặc tiền vay. Giúp người sử dụng quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, theo hóa đơn, theo hợp đồng, theo khoản mục phí. Ngăn chặn việc chi âm. Người sử dụng chỉ cần một cái bấm chuột là có thể xem được báo cáo nhanh về số dư tiền mặt tại quỹ, tiền gửi và tiền vay ở từng ngân hàng.
Menu các chức năng:

Phân hệ “Kế toán Tiền mặt, Tiền gửi, Tiền vay”

Phân hệ “Kế toán Tiền mặt, Tiền gửi, Tiền vay”

Cập nhật chứng từ
Các loại chứng từ:
Giấy báo có (thu) của ngân hàng.
Giấy báo nợ (chi) của ngân hàng.
Phiếu thu tiền mặt.
Phiếu chi tiền mặt.
Cho phép thực hiện thanh toán với sự chỉ rõ chi tiết thanh toán cho hóa đơn nào.

FAST Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Trong trường hợp đồng tiền thu chi khác với đồng tiền trên hóa đơn gốc thì sẽ cho phép nhập số tiền quy đổi về đồng tiền ghi trên hóa đơn và hạch toán chênh lệch tỷ giá khi thanh toán và khi ghi hóa đơn.
Cho phép thực hiện thu chi liên quan đến 1 hoặc nhiều khách hàng cũng như nhà cung cấp trên cùng 1 chứng từ.
Trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các chi phí (không qua công nợ) chương trình có các tiện ích liên quan đến tính thuế GTGT (giá đã bao gồm thuế và giá chưa bao gồm thuế) cũng như nhập các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT đầu vào.
Cho phép theo dõi các khoản tạm ứng, cho vay, đi vay chi tiết theo từng lần phát sinh, từng lần thanh toán.

Phân tích tuổi nợ các khoản này như hoá đơn mua hàng, bán hàng.
Đối với các phát sinh ngoại tệ cho phép quản lý và hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá ghi sổ.

Chương trình tự động tính toán tỷ giá ghi sổ, cho phép người sử dụng sửa đổi trong trường số lẻ.
Cho phép lựa chọn không kiểm tra chi vượt quỹ, kiểm tra và cảnh báo chi vượt quỹ hoặc không cho thực hiện chi vượt quỹ.
Cho phép in từ chương trình phiếu thu, phiếu chi, UNC theo mẫu đặc thù, người dùng có thể chỉnh sửa.

Nhiều UNC theo mẫu sẵn có của các ngân hàng.

FAST Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

FAST Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Tiện ích:
Kết xuất số liệu thu chi ra excel.
Nhập danh mục khế ước từ excel.
Báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
Sổ quỹ
Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.
Sổ tiền gửi ngân hàng.
Sổ chi tiết của một tài khoản.
Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng.
Bảng cân đối số phát sinh theo ngày của một tài khoản.
Bảng số dư tiền tại quỹ và tại các ngân hàng.
Bảng kê số dư tức thời của các tài khoản kiểm tra chi âm.
Báo cáo tiền vay
Bảng kê các khế ước vay.
Bảng kê tính lãi chi tiết theo khế ước.
Báo cáo chi tiết tình hình tiền vay.
Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay.
Tổng hợp các khế ước đến hạn và quá hạn.
Sổ chi tiết tiền vay.
Sổ chi tiết của một tài khoản.

FAST Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá FAST Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.