Chat with us, powered by LiveChat Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel

Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel

Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel. Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel tổng hợp nhập xuất tồn,bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn,bảng cân đối phát sinh tháng . Hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho trên Excel: Cột Số lượng và Thành tiền nhập trong kỳ: Dùng hàm SUMIF tập hợp từ Phiếu nhập kho về. Cột Số lượng Xuất trong kỳ: Dùng hàm SUMIF tập hợp từ Phiếu xuất kho về. Cột Đơn giá xuất kho: Tính theo công thức tính đơn giá bình quân cuối ký. Để có được bảng NXT của cá tháng sau, bạn Coppy bảng NXT của tháng trước và dán ( Paste ) xuống phía dưới, xoá trắng toàn bộ số liệu, đặt lại công thức cho các cột tương ứng.

Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel

Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel

1. Hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho trên Excel:

Cột Số lượng và Thành tiền nhập trong kỳ: Dùng hàm SUMIF tập hợp từ Phiếu nhập kho về
Cột Số lượng Xuất trong kỳ: Dùng hàm SUMIF tập hợp từ Phiếu xuất kho về
Cột Đơn giá xuất kho: Tính theo công thức tính đơn giá bình quân cuối ký
– Để có được bảng NXT của cá tháng sau, bạn Coppy bảng NXT của tháng trước và dán ( Paste ) xuống phía dưới, xoá trắng toàn bộ số liệu, đặt lại công thức cho các cột tương ứng.
Cột Mã hàng hoá, Tên hàng hoá, Đơn vị tính: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước xuống.
Các cột khác tính như hướng dẫn ở phần trên.

Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel

2. Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn và khấu hao TSCĐ:

– Để có được các bảng trên của các tháng sau, ta Copy các bảng đó của tháng trước và dán ( Paste) xuống phía dưới, xoá số liệu ở cột “ Số khấu hao ( phân bổ ) lũy kế kỳ trước “ và đặt hàm VLOOKUP cho cột này để tìm về giá trị tương ứng từ tháng trước.
– Hoặc căn cứ vào Số tháng đã phân bổ và mức phân bổ 1 tháng để tính.
– Khi phát sinh TSCĐ mới hoặc CCDC mới ta phải khai báo thêm TSCĐ hoặc CCDC đó tại các bảng tương ứng.

3. Hướng dẫn cách lập bảng cân đối phát sinh tháng trên Excel:

Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về( luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất)
Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về
Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh có trong kỳ: Sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ bảng Nhật ký chung của từng tháng sang.
Số dư cuối kỳ:
Cột Nợ = Max( Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ – Số PS Có trong kỳ,0)
Cột Có = Max ( Số dư Có đầu kỳ+ Số PS Có trong kỳ – Số Dư Nợ đầu kỳ – Số PS Nợ tron kỳ,0)
– Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 ( chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh ).

Cú pháp = SUBTOTAL(9,dãy ô cần tính tổng)

Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL.

Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.