Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất – Tải DOWNLOAD Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn  đã kê khai thuế theo thông tư mới nhất.

( Hình ảnh: Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất)

( Hình ảnh: Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2017, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   ………………………
Địa chỉ :  ……………………….
Điện thoại : …………………         MST: ………………………
Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

Bạn đang xem: Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

BÊN B :  ……………………………………..
Địa chỉ :  ………………………………………
Điện thoại : …………………………. MST: ………………………
Do:…………………………………………………Chức vụ: ………………………………..
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo quy định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

Lý do thu hồi : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

<<<< LINK DOWNLOAD >>>>

Bài viết: Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Cách hạch toán tiền phạt, tiền chậm nộp thuế, vi phạm hành chính
– Khi nhận quyết định xử lý:
Nợ TK 811: Chi phí khác
Có TK 3339: Phí lệ phí và các khoản phải nộp
– Khi nộp tiền phạt:
Nợ TK 3339: Phí lệ phí và các khoản phải nộp
Có TK 111/112.
– Cuối kỳ kết chuyển:
Nợ TK 911
Có TK 811
**Chú ý:Căn cứ theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:  vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.
**Như vậy: Khoản tiền phạt chậm nộp thuế, vi phạm hành chính … sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN (Cuối năm khi tính thuế TNDN thì phải loại ra)

Related Posts

   
Đánh giá Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.