Chat with us, powered by LiveChat Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào? - Học kế toán thực hành

Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào?

Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào? – Tài sản đơn giản là những khoản mục mà doanh nghiệp được quyền sở hữu và mang lại lợi ích trong tương lai cho doanh nghiệp. Vậy trong doanh nghiệp tài sản bao gồm những loại nào, tiêu thức phân loại ra sao?

(Hình ảnh: Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào?)

(Hình ảnh: Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào?)

1/ Khái niệm tài sản

Tài sản là tất cả những nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. Tài sản được ghi trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp biểu hiện dưới hình thái vật chất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa hoặc không thể hiện dưới hình thái vật chất như bản quyền, bằng sáng chế.

2/ Phân loại tài sản trong doanh nghiệp

  • TÀI SẢN NGẮN HẠN

Là những tài sản có thời gian sử dụng ngắn dưới 12 tháng hoặc 1 chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp và thường xuyên thay đổi hình thái giá trị trong quá trình sử dụng. Trong doanh nghiệp tài sản ngắn hạn bao gồm:

+ Tiền và những khoản tương đương tiền: Tiền mặt (tiền Việt Nam, ngoại tệ), tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền (các loại chứng khoán có thời gian đáo hạn trong vòng 3 tháng, vàng, bạc, đá quý, kim khí)

+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Là những khoản đầu tư với mục đích kiếm lời có thời gian thu hồi trong vòng 12 tháng (góp vốn liên doanh ngắn hạn, cho vay ngắn hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn…)

+ Các khoản phải thu ngắn hạn: là tài sản của DN nhưng đang bị các cá nhân hoặc đơn vị khác chiếm dụng một cách hợp pháp hoặc bất hợp pháp và DN phải có trách nhiệm thu hồi về trong vòng 12 tháng (các khoản phải thu KH, phải thu nội bộ, trả trước cho người bán, phải thu về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ…)

Bạn đang xem: Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào?

+ Hàng tồn kho: là tài sản của DN đang trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc được chờ để bán, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của DN (hàng mua đang đi đường, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hoá và hàng gửi đi bán)

+ Tài sản ngắn hạn khác: các khoản kí quỹ, kí cược ngắn hạn, các khỏan ứng trước, các khoản chi phí trả trước ngắn hạn…

  • TÀI SẢN DÀI HẠN

Là những tài sản có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi dài trên 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh và ít khi thay đổi hình thái giá trị trong quá trình kinh doanh. Tài sản dài hạn bao gồm:

+ Tài sản cố định: Là những tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng trên 1 năm, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, trong quá trình sử dụng bị hao mòn dần, đảm bảo đủ các điều kiện theo luật định, gồm có 02 loại :

– TSCĐ hữu hình: Là TSCĐ và có hình thái vật chất cụ thể, bao gồm: nhà xưởng, vật kiến trúc; máy móc thiết bị,….

– TSCĐ vô hình : Là TSCĐ nhưng không có hình thái vật chất cụ thể, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư, chi trả nhằm có được quyền sử dụng hợp pháp từ số tiền đã đầu tư, chi trả đó, gồm: quyền sử dụng đất, bản quyền, bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu DN,..…

+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Là những khoản đầu tư với mục đích kiếm lời có thời gian thu hồi từ 12 tháng trở lên (đầu tư vào công ty con, góp vốn liên doanh dài hạn, cho vay dài hạn,…)

+ Các khoản phải thu dài hạn: phải thu khách hàng dài hạn, trả trước dài hạn cho người bán…

+ Tài sản dài hạn khác: chi phí trả trước dài hạn, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang và ký cược, ký quỹ dài hạn,…

học kế toán thực hành

Bài viết: Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào?

Có thể bạn quan tâm:

Nguồn hình thành tài sản trong doanh nghiệp

Tài sản trong doanh nghiệp có thể hình thành từ 2 nguồn chủ yếu sau đây:

+ Vốn chủ sở hữu (vốn tự có) là khoản vốn góp của các chủ sở hữu đơn vị

+ Nguồn nợ phải trả: là những nghĩa vụ tiền tệ mà đơn vị phải thanh toán cho các bên cung cấp nguồn lực cho đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm nợ vay ngân hàng, nợ người bán, nợ công nhân viên, nợ thuế nhà nước,….

 

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.