Chat with us, powered by LiveChat Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động – Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động được quy định tại Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP được hướng dẫn thi hành theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH cụ thể như sau:

(Hình ảnh: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động)

(Hình ảnh: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động)

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo số lao động cho thuê lại với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

4. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

5. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

hoc-ke-toan-thuc-hanh
Bài viết: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Có thể bạn quan tâm: Thủ tục khai trình sử dụng lao động lần đầu

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động tinh ngyen
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.