Chat with us, powered by LiveChat Excel tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ - Học kế toán thực hành

Excel tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ

Excel tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ – với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tập hợp và phân vổ theo phương pháp trực tiếp, còn đối với chi phí nhân công và sản xuất chung lại được phân bổ phương pháp tỷ lệ.

Bạn có thể quan tâm:

Tải file excel cho công ty xây dựng

Ứng dụng excel tính giá thành công ty sản xuất gia công

 https://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/excel-tinh-gia-thanh-pp-truc-tiep-ty-le.pngHình ảnh: File excel tính giá thành kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ

Nội dung phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.
1.1. Điều kiện áp dụng.
Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng cùng một thứ nguyên liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với kích cỡ,sản phẩm khác nhau .
1.2. Đặc điểm.
Đối tượng tập hợp chi phí là tập hợp theo nhóm sản phẩm của toàn bộ quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm trong quy trình đó.
1.3. Trình tự tính giá thành.
Theo phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ, Trước hết tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm.
Xác định tỷ lệ tính giá thành : Căn cứ vào giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức .
Tỷ lệ giá thành = ( Tổng giá thành thực tế toàn bộ sản phẩm / tổng giá thành theo định mức ) * 100

Xác định giá thành từng quy cách, kích cỡ, phẩm cấp trên cơ sở tỷ lệ :
Giá thành thực tế từng quy cách, kích cỡ = giá thành định mức từng quy cách x tỷ lệ giá thành

Download ButtonLink download: Các bạn chat với tư vấn viên để lấy file excel nha!

Bạn đang theo dõi bài viết:Excel tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ

Từ khóa có thể xuất hiện: file excel tính giá thành phương pháp trực tiếp và tỷ lệ, phần mềm excel tính giá thành kết hợp các phương pháp, excel tính giá thành sử dụng phương pháp trực tiếp, file tính chi phí nhân công và sản xuất chung bằng phương pháp tỷ lệ.

Điều bạn chưa biết: Ý nghĩa hàm DAVERAGE trong Excel

Hàm DAVERAGE trong Excel giúp bạn tính giá trị trung bình của trường dữ liệu trong danh sách với các điều kiện cho trước

Cú Pháp: DAVERAGE(database, field, criteral)

Trong Đó:

– database: Danh sách cơ sở dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề. Tham số bắt buộc
– field: Địa chỉ của trường dữ liệu. Tham số bắt buộc.
– criterial: Điều kiện để tính giá trị trung bình. Tham số bắt buộc.

https://drive.google.com/file/d/1OkM4DOF5GSmlx_qwXGwjEvjgbdkwyheE/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Excel tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.