Chat with us, powered by LiveChat Giải đáp những câu hỏi BCTC theo quy định mới nhất

Giải đáp những câu hỏi BCTC theo quy định mới nhất

Giải đáp những câu hỏi BCTC theo quy định mới nhất – Trong quá trình thực hiện công tác lập BCTC cuối năm, các bạn kế toán nhất là kế toán viên mới ra trường sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Bài viết dưới đây tổng hợp những câu hỏi thường gặp khi lập và trình bày BCTC để góp phần giải đáp những thắc mắc, trăn trở của bạn.

(Hình ảnh: Giải đáp những câu hỏi liên quan đến Báo Cáo Tài Chính theo quy định mới nhất)

(Hình ảnh: Giải đáp những câu hỏi BCTC theo quy định mới nhất)

** Những câu hỏi liên quan đến Báo Cáo Tài Chính

1. Có được tái phân loại các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc trên 3 tháng nhưng có kỳ hạn còn lại không quá 3 tháng thành tương đương tiền không? 

2. Việc xác định tỷ giá giao dịch thực tế theo Thông tư 200 là khá phức tạp. Có cách nào để thực hiện đơn giản hơn không?

3. Một số phần mềm không sử dụng tỷ giá ghi sổ mà dùng tỷ giá thực tế cho bên Có TK tiền, TK phải thu; Bên Nợ TK phải trả. Điều này có phù hợp không?

4. Khi nhập khẩu tài sản, cơ quan Hải quan sẽ thông báo tỷ giá và thường khác biệt só với tỷ giá của ngân hàng thương mại. Vậy giá trị tài sản được tính theo tỷ giá hải quan công bố hay ngân hàng thương mại?

5. Trường hợp nào chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái – Mã số 417 của Bảng cân đối kế toán? Trường hợp nào được vốn hóa chênh lệch tỷ giá như đối với chi phí đi vay?

6. Nếu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh lớn thì có được treo trên TK 242 để phân bổ dần không?

7. Khoản trả trước cho người bán và khoản nhận trước của người mua bằng ngoại tệ có bắt buộc phải đánh giá lại không? Khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ trở nên khó đòi có được đánh giá lại không vì đánh giá lại thì phải trích dự phòng?

8. Làm thế nào để xác định được khi nào khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ trở thành đã thực hiện?

9. Nếu các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, như các khoản cho vay, trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn… bị quá hạn thì có được trích lập dự phòng không?

10. Các khoản cho vay nào được phép trình bày trên BCĐKT? Các khoản nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay kế toán như thế nào?

11. Việc tính giá vốn chứng khoán kinh doanh được thực hiện theo phương pháp nào?

12. Công ty con sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng vốn. Sau một thời gian trả lại một phần vốn đầu tư của chủ sở hữu cho công ty mẹ. Công ty mẹ có được ghi giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty con không?

Bạn đang xem: Giải đáp những câu hỏi BCTC theo quy định mới nhất

13. Khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, DN cổ phần hoá kế toán như thế nào?

14. Trường hợp giải thể công ty con để sáp nhập vào công ty mẹ thì thực hiện những thủ tục kế toán như thế nào?

15. Điểm d khoản 1 điều 33 Nghị định 59: Trường hợp giá trị vốn đầu tư dài hạn của DN cổ phần hóa tại DN khác được xác định thấp hơn giá trị ghi sổ thì xác định theo giá trị ghi sổ. Điều này dẫn đến việc chưa tính đến khoản lỗ từ các khoản đầu tư. Nhà đầu tư phải mua vốn ảo và chịu thiệt hại?

16. Việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn khác thực hiện như thế nào?

17. Lỗ ngoài kế hoạch được hiểu là như thế nào? Nếu không được trích lập dự phòng thì không bảo toàn vốn?

18. TK 152 có nội dung phản ánh vật tư thay thế; TK 1534 phản ánh thiết bị, phụ tùng thay thế. Vậy khoản nào được phản ánh vào TK 152, khoản nào phản ánh TK 153?

19. Phương pháp kế toán các trường hợp hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ như thế nào?

20. Mô tả về phương pháp giá bán lẻ?

21. Nhà thầu xây lắp có được vốn hóa lãi vay cho các công trình thi công không?

22. Thành phẩm đã nhập kho, sau đó vận chuyển đến các của hàng ở địa phương khác. Chi phí vận chuyển và bảo quan trên đường được kế toán như thế nào?

23. Những trường hợp sau có phải trích lập dự phòng không?

a) Loại tồn khó A bị giảm giá nhưng có 1 lượng hàng đã được ký hợp đồng chắc chắn sẽ tiêu thu với mức giá cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được

b) Loại hàng B có 1 số sản phẩm bị hư hỏng nên có khả năng giảm giá nhưng tổng giá trị thuần có thể thực hiện được của loại hàng đó vẫn cao hơn giá gốc

c) NVL bị giảm giá không dùng cho SXKD mà dùng cho XDCB

24. TSCĐ nếu có thời gian xây dựng dưới 12 tháng có được vốn hóa chi phí lãi vay không?

25. Khoản trả trước tiền thuê đất sau ngày luật đất đai có hiệu lực và có sổ đỏ có được ghi nhận là TSCĐ vô hình không?

26. Theo Thông tư 200 thì BĐSĐT cho thuê thì khấu hao, nắm giữ chờ tăng giá thì không khấu hao. Tuy nhiên trong thời gian chờ tăng giá DN cho thuê thì sao?

27. Có được tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành ngắn hạn không?

28. Việc bù trừ tài sản thuế hoãn lại và thuế hoãn lại phải trả được thực hiện như thế nào?

29. Nếu không thể đối chiếu xác nhận nợ do con nợ bỏ trốn, có được trích lập dự phòng phải thu khó đòi không?

30. Khi nào trích trước chi phí sử dụng TK 335? Khi nào sử dụng TK 352?

31. Tại sao khi sử dụng quỹ ĐTPT để đầu tư TSCĐ không thấy hướng dẫn kết chuyển quỹ ĐTPT sang vốn đầu tư của chủ sở hữu?

32. Giải thích rõ hơn nguyên tắc doanh thu ghi nhận theo nghĩa vụ thực hiện. Cho Ví dụ minh họa nguyên tắc này. Có được trích trước khoản giảm trừ doanh thu không?

Bài viết: Giải đáp những câu hỏi BCTC theo quy định mới nhất

33. Khi tính EPS thì số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được tính của năm nào?

34. Căn cứ để thuyết minh giá trị hợp lý và suy giảm giá trị là gì?

35. Dòng tiền liên quan đến trả trước tiền thuê đất 1 lần được trình bày như thế nào?

36. Một số lưu ý căn bản về phương pháp lập và trình bày BCLCTTHN là gì?

37. Công ty liên doanh và liên kết đều áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Tại sao phải loại trừ phần lãi, lỗ tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư phát sinh từ các giao dịch giữa nhà đầu tư và liên doanh mà không thực hiện điều tương tự đối với liên kết?

38. Nếu DN trước đây nắm giữ một khoản đầu tư thông thường 10% vốn góp và quyền biểu quyết. Nay đầu tư thêm 10% và có ảnh hưởng đáng kể. Khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, việc điều chỉnh giá trị khoản đầu tư có được tính cả phần biến động tài sản thuần kể từ thời điểm nắm giữ 10% không?

39. Việc loại trừ khoản đầu tư của công ty con cấp 2 có gì khác so với công ty con cấp 1?

40. Khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của các bên, phải thực hiện những điều chỉnh gì trên BCTCHN

41. Sự khác biệt giữa kết quả thoái vốn trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất là gì?

42. Doanh thu bán bất động sản của chủ đầu tư được ghi nhận như thế nào?

43. Trường hợp cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đã thỏa mãn hầu hết các tiêu chuẩn quy định trong Thông tư 200 nhưng việc thu tiền kéo dài hơn 12 tháng thì có cho phép ghi nhận doanh thu 1 lần trên toàn bộ số tiền thu trước hay không?

44. Những loại DN nào được sử dụng đồng tiền khác VND làm đồng tiền ghi sổ kế toán?

45. DN năm nay phải nộp bổ sung tiền thuê đất của một vài năm trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do giá đất thay đổi chứ không phải do sai sót. Vậy số tiền nộp này có được phân bổ dần vào chi phí không thông qua TK 242?

46. Các khoản thuế gián thu như GTGT, TTĐB, BVMT, XK có được coi là khoản giảm trừ doanh thu không? Việc trình bày thu nhập từ thanh lý TSCĐ được thực hiện như thế nào?

47. Về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ được thực hiện như thế nào? Có phụ thuộc vào hóa đơn GTGT hay PXKKVCNB không?

48. Vì sao công ty mẹ không được phân phối lợi nhuận dựa trên BCTC riêng mà phải căn cứ vào BCTCHN?

49. Nhà đầu tư đã góp đủ vốn bằng ngoại tệ theo giấy phép đầu tư. Nếu số vốn góp bằng ngoại tệ được quy đổi ra VND trên BCTC khác so với số vốn quy đổi ra VND trên giấy phép đầu tư (do chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm cấp phép và thời điểm góp vốn) thì xử lý chênh lệch tỷ giá như thế nào?

50. Có được ghi nhận khoản vốn góp bằng thương hiệu không?

51. Chi phí hoàn nguyên môi trường được phân bổ trong bao nhiêu năm? Thời điểm trích chi phí hoàn nguyên môi trường bắt đầu khi nào?

*** Giải đáp những câu hỏi Báo Cáo Tài Chính theo quy định mới nhất:

<<<< LINK DOWNLOAD >>>>

Bài viết: Giải đáp những câu hỏi BCTC theo quy định mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Tải DOWNLOAD Nghị định 146/2017/NĐ-CP Sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN

*** Nghị định chủ yếu xoay quanh:

1. Hoàn thuế GTGT

2. Khoản chi không được chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

3. Sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể là về sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

4. Hiện hành tính vượt mức 1 triệu đồng/tháng /người khi trích nộp hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ,… là không được trừ thì từ 01/02/2018 nâng mức 3 triệu đồng/tháng/người.

Download Button

Tags từ khóa: câu hỏi về báo cáo tài chính – câu hỏi về thuyết minh báo cáo tài chính

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Giải đáp những câu hỏi BCTC theo quy định mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.