Chat with us, powered by LiveChat Hướng dẫn sử dụng hàm cumipmt trên excel - Học kế toán thực hành

Hướng dẫn sử dụng hàm cumipmt trên excel

Hướng dẫn sử dụng hàm cumipmt trên excel,  hàm hỗ trợ trong lĩnh vực kế toán tài chính, tiền tệ, … Để tính số tiền lãi cộng dồn phải trả từ kỳ đầu tiên đến kỳ cuối cùng của khoản vay bạn có thể sử dụng hàm CUMIPMT trong Excel. cụ thể như sau :
Cú pháp: CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)
Cách dùng:
– Rate: Lãi suất, tham số bắt buộc
– Nper: Tổng số kỳ phải thanh toán, tham số bắt buộc
– Pv: Giá trị hiện tại, tham số bắt buộc
– Start_period: Kỳ đầu tiên, tham số bắt buộc
– End_period: Kỳ cuối cùng, tham số bắt buộc
– Type: Thời hạn thanh toán, tham số bắt buộc
+ Type = 0: Thanh toán cuối kỳ
+ Type = 1: Thanh toán đầu kỳ

Ví dụ mẫu : Yêu cầu hãy tính số lãi phải trả của khoản vay từ kỳ 9 đến kỳ 16 và tính số lãi phải trả trong tháng thứ 1.

ham cumpipmt

        -Cách tính số lãi phải trả của khoản vay từ kỳ 9 đến kỳ 16 , tại ô cần tính nhập

=CUMIPMT(C6/12,C7*12,C8,9,16,0), 

      và sẽ có kết quả như hình
      p/s:  Ở đây bạn cần chia lãi suất cho 12 để ra lãi suất từng tháng; Nhân số năm phải trả lãi với 12 để có số lần thanh toán

ham cumpipmt su dung

– Cách tính số lãi phải trả trong tháng thứ I. tại ô cần tính nhập =CUMIPMT(C6/12,C7*12,C8,1,1,0).và sẽ có kết quả như hình

ham cumpipmt cach su dung

Bạn đang xem bài viết: “Hướng dẫn sử dụng hàm cumipmt trên excel” ,  Chúc các bạn thành công
Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hướng dẫn sử dụng hàm cumipmt trên excel 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.