Chat with us, powered by LiveChat Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

 

Hàm Sumif là hàm tính tổng có điều kiện, được sử dụng khá phổ biến để làm các công việc kế toán như: Kết chuyển các bút toán cuối kỳ, tổng hợp số liệu từ Nhật Ký Chung lên bảng cân đối phát sinh…Sumif 1

Tại bài viết này, Trung tâm gia sư kế toán trưởng xin hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm Sumif trong excel nhằm thuận tiện và đơn giản hóa việc tính toán, kết chuyển cuối kỳ kế toán.

1. Công dụng của hàm Sumif trong kế toán

– Kết chuyển các bút toán cuối kỳ

– Tổng hợp số liệu từ NKC lên Phát sinh Nợ, Phát sinh Có trên bảng cân đối số phát sinh tháng và năm

– Tổng hợp số liệu từ Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho lên “Bảng Nhập Xuất Tồn”

– Tổng hợp số liệu từ NKC lên cột PS Nợ, PS Có cửa “ Bảng tổng hợp phảo thu, phải trả khách hàng”

2. Cách sử dụng hàm Sumif

Cú pháp: = Sumif( Dãy ô điều kiện, Điều kiện cần tính, Dãy ô tính tổng)

Trong đó:

Dãy ô điều kiện: Là dãy ô chứa điều kiến cần tính

Ví dụ: Là dãy ô chứa tài khoản trong cột TK Nợ/TK có, hoặc dãy ô chưa mã hàng cần tính số lượng trên phiếu nhập kho, xuất kho…

Điều kiện cần tính: Phải có “tên” trong dãy ô điều kiện.

Ví dụ: Là tài khoản cần tính trên NKC, hoặc mã hàng trên kho

Dãy ô cần tính tổng: Là dãy ô cần chứa giá trị trong cột phát sinh Nợ hoặc phát sinh Có trên NKC, hoặc dãy ô chưa giá trị trong cột số lượng hoặc thành tiền

Dãy ô điều kiện và dãy ô tính tổng phải tương ứng nhau,

Hướng dẫn khi muốn tuyệt đối dòng hoặc cột ( việc này là tùy từng trường hợp)sumif 2

 

– Bấm F4 (1 lần): Để có giá trị tuyệt đối ( tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng – ($cột$dòng); Ví dụ: $A$10 – tức là cố định cột A và cố định dòng 10

– Bấm F4 (2 lần): Để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – được hiểu là cố định dòng thay đổi cột – (cột$dòng) ; Ví dụ: A$10 – tức là cố định Dòng 10, không cố định cột A

– Bấm F4( 3lần): Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – được hiểu là cố định cột thay đổi dòng – ($cột dòng) ; Ví dụ: $A10 – tức là cố định Cột A, không cố định dòng 10.

Ví dụ:

 

sumif 3

Được biết những nhân viên làm đủ 26/26 ngày công thì được thưởng chuyên cần 500.000 đồng

Vậy, để tính tổng số tiền chuyên cần mà công ty đã thưởng cho nhân viên, tại ô F15 ta đặt công thức:

= SUMIF( E4:E13,26,F4:F13) 

Tức là tìm trong cột từ E4 đến E13, ô 26, gióng sang cột F4:F13 để tính tổng số tiền tương ứng.

**Các bạn xem thêm:  Cách sử dụng hàm LEFT, hàm RIGHT trong Excel

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.