Chat with us, powered by LiveChat Lập báo cáo kê khai hóa đơn theo tháng hoặc quý

Lập báo cáo kê khai hóa đơn theo tháng hoặc quý

Lập báo cáo kê khai hóa đơn theo tháng hoặc quý. Hóa đơn giá trị gia tăng. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý (theo mẫu BC26-A)

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hoặc quý theo mẫu BC26-A trên  phần mềm HTKK mới nhất và theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Chú ý: Khi lập báo cáo tình sử dụng hóa đơn bạn cần biết:

Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:
– Hàng quý DN (kể cả DN mới thành lập) phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải lập và ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)
– Những DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng(Theo điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC)
++Sau đây Trung tâm gia sư kế toán trưởng xin hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hoặc quý trên phần mềm HTKK mới nhất:
+Bước 1:

Đặng nhập vào phần mềm HTKK.
+Bước 2:

Vào mục “Hoá đơn” -> “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)” – > Chọn “Kỳ báo cáo” theo THÁNG hoặc QUÝ -> click “Đồng ý” màn hình sẽ hiển thi ra như sau:

cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
 
+Bước 3: Nhập các số liệu trên các cột: 
– Cột 1:

Cột thứ tự: Các bạn muốn thêm dòng thì bấm “F5”, xóa thì bấm “F6”.
Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo
VD:

Bạn chọn làm BC tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì bạn Chọn “01GTKT”.
– Cột 2:

Tên loại hóa đơn: Không cần phải nhập phần mềm sẽ tự động nhảy.
– Cột 3:

Ký hiệu mẫu hóa đơn: Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của DN bạn.
VD: 01GTKT3/001.
– Cột 4:

Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của DN bạn.
 VD: TT/12P
– Cột 5: 

Tổng số: không cần phải nhập (Phần mềm tự tính)
– Cột 6,7:

Từ số – Đến số: Số tồn đầu kỳ:

Nếu là lần đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.
VD: Cột 6: 0000001. Cột 7: 0000050
– Cột 8, 9: Từ số – Đến số: Số mua/ phát hành trong kỳ:

Nhập dạng số.

Nếu trong kỳ bạn không đặt in hóa và thông báo phát hành thì không cần nhập
VD:

Trong kỳ các bạn thông báo phát hành 50 hóa đơn từ 51 – 100.

Thì nhập:

Cột 8: 0000051.

Cột 9: 0000100.
– Cột 10, 11, 12: Phần mềm sẽ tự động nhảy.
– Cột 13:

Số lượng đã sử dụng:

Nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng (Không bao gồm các hóa đơn: Xóa bỏ, mất, hủy)  và phải nhỏ hơn hoặc bằng Cột số 5.
VD:

Trong kỳ các bạn sử dụng 50 hóa đơn trong đó không xóa bỏ, mất, hủy hóa đơn nào thì ghi: 50
– Cột 14, 16, 18: Số lượng: Phần mềm tự động nhảy.
– Cột 15, 17, 19: Số: Các bạn nhập “Mã số hóa đơn” xóa bỏ, mất, hủy và không được trùng nhau.
VD:

Trong kỳ xóa bỏ 1 hóa đơn, Mã số hóa đơn đó là 0000005 thì các bạn nhập vào Cột 15: 0000005
– Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy không liên tiếp thì các bạn phải viết dấu (;) vào giữa các số.
VD:

Trong kỳ có các bạn làm mất 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000011; 0000128 thì các bạn nhập vào Cột 17: 0000006;0000011;0000128
 
– Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy liên tiếp nhau thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-)
VD: Trong kỳ có các bạn hủy 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000007; 0000008 thì các bạn nhập vào Cột 19: 0000006-0000008
Chú ý: Các bạn cần phân biệt được:
      XÓA BỎ: là tất cả những HĐ viết sai gạch chéo 3 liên, HĐ viết sai đã xé khỏi cuống thì phải có biên bản thu hồi hoặc biên bản hủy.
      MẤT: Các bạn phải chứng minh được việc mất hóa đơn và có báo cáo về việc mất HĐ
      HỦY: là những HĐ in sai phải hủy hoặc những HĐ mà DN không có nhu cầu sử dụng nữa (yêu cầu phải có: Biên bản hủy hóa đơn, thông báo kết quả hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy) 
Cột 20, 21, 22: Tồn cuối kỳ: Sẽ tự động nhảy.
– Người lập biểu: Nhập kiểu text (không nhập cũng được)
– Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.
– Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
 
Bước 4: Các bạn ấn nút “Ghi”, nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo cho bạn biết.

Bước 5: Cuối cùng các bạn ấn nút “Kết xuất” rồi nộp cho cơ quan thuế.

3. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý
a. Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
b. Theo quý:
Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;
Quý II nộp chậm nhất là ngày  30/7
Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10
Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

+++CÓ THỂ CÁC BẠN CẦN BIẾT:

1.Phân biệt hóa đơn xóa bỏ:
 
a. Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập:
 
– Nếu phát hiện hóa đơn lập sai (chưa giao cho người mua) thì gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đó lại.
 
– Nếu phát hiện hóa đơn lập sai (đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai) thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai. Và gạch chéo các liên, lưu giữ hóa đơn đó.
 
b. Theo khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

– Nếu người mua hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập.
 
Như vậy: Tất cả các hóa đơn viết sai dù đã xé hay chưa xé khỏi cuống, dù đã giao hay chưa giao cho khách mà phải gạch chéo, thu hồi hoặc hủy thì các bạn cho hết vào cột “XÓA BỎ
 
– Cột “HỦY”: Là những hóa đơn phải hủy theo quy định tại điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn

2. Phân biệt hủy hóa đơn:

Theo điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định Các trường hợp hủy hóa đơn:
 
a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.
 
b) DN có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.
– Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
– Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

c) Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Lập báo cáo kê khai hóa đơn theo tháng hoặc quý 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.