Chat with us, powered by LiveChat Những lưu ý về tài khoản 131 và 331 - Học kế toán thực hành

Những lưu ý về tài khoản 131 và 331

Những lưu ý về tài khoản 131 và 331. Bài viết hướng dẫn cách kiểm tra 2 loại tài khoản phải trả người bán và phải thu khách hàng, các bạn tham khảo nhé.

Những lưu ý về tài khoản 131 và 331

Hình ảnh: Những lưu ý về tài khoản 131 và 331

1. Cách kiểm tra và xử lý số liệu tài khoản phải trả người bán – TK 331

Tài khoản 331 – Phải trả người bán là một tài khoản lưỡng tính, có thể có số dư cả hai bên. Kế toán chỉ được cấn trừ bên Nợ và bên Có TK 331 của cùng một đối tượng.

Tài khoản 331 có số dư bên Nợ khi doanh nghiệp ứng trước tiền mua hàng cho người bán: Số Dư Nợ 331 trên sổ cái = Chỉ tiêu (MS) 132 – trả trước cho người bán trên Bảng cân đối kế toán thuộc khoản phải thu = Số dư Nợ cuối kỳ TK 331 trên bảng cân đối số phát sinh.

Tài khoản 331 có số dư bên Có khi doanh nghiệp đi mua hàng chưa trả tiền người bán. Kiểm tra lại các hợp đồng chưa thanh toán xem đã quá hạn thanh toán chưa và lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.

Số dư Có TK 331 trên sổ cái = Chỉ tiêu (MS) 312 – Phải trả cho người bán trên Bảng cân đối kế toán thuộc khoản phải trả = Số dư Có TK 331 trên bảng cân đối số phát sinh.

Lưu ý:

– Có thể cấn trừ công nợ giữa đối tượng vừa là người mua hàng vừa là nhà cung cấp của doanh nghiệp. Hồ sơ cấn trừ công nợ bao gồm:

+ Bảng đối chiếu công nợ
+ Biên bản thỏa thuận về việc cấn trừ công nợ

+ Cách hoạch toán: Nợ 331/ có TK 131

– Cuối năm, kế toán phải lập biên bản đối chiếu công nợ có chữ ký và dấu của cả 2 bên.

2. Cách kiểm tra và xử lý số liệu tài khoản phải thu khách hàng – TK 131

Tài khoản 131 có thể vừa có số dư bên Nợ vừa có số dư bên Có. Kế toán không được phép cấn trừ số dư bên Nợ và số dư bên Có của TK 131.

Tài khoản 131 có số dư Nợ khi khách hàng mua hàng nhưng chưa thanh toán cho nhà cung cấp.

Số Dư Nợ TK 131 trên sổ cái = Chỉ tiêu (MS) 131 – Phải thu khách hàng trên Bảng cân đối kế toán thuộc khoản phải thu = Số dư Nợ cuối kỳ TK 131 trên bảng cân đối số phát sinh = Số phải thu của khách hàng trên sổ theo dõi công nợ phải thu.

Tài khoản 131 có số dư Có khi khách hàng ứng trước tiền mua hàng cho doanh nghiệp nhưng chưa lấy hàng hoặc doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn cung ứng dịch vụ. Kiểm tra xem tại sao doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn, nếu đã giao hàng, hoàn thành dịch vụ đảm bảo điều kiện xuất hóa đơn thì tiến hành xuất hóa đơn cho khách hàng.

Số dư có TK 131 trên sổ cái = chỉ tiêu (MS) 313 – Người mua trả tiền trước trên bảng cân đối kế toán = Số Dư Có cuối kỳ TK 131 trên bảng cân đối số phát sinh.

Bài viết: “Những lưu ý về tài khoản 131 và 331”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Lưu ý về các khoản thanh toán qua chuyển khoản”

Tất cả các hóa đơn đầu vào từ 20.000.000 đồng trở lên đều phải thanh toán qua ngân hàng.
Việc thanh toán qua ngân hàng hợp lệ khi bên mua dùng ủy nhiệm chi thanh toán từ tài khoản của Công ty bên mua sang tài khoản công ty bên bán.
Việc thanh toán qua ngân hàng không được coi hợp lệ trong các trường hợp sau:
+ Bên Mua Nộp thẳng tiền vào tài khoản bên Bán bằng Giấy nộp tiền vào tài khoản.
+ Bên Mua Dùng Ủy nhiệm chi thanh toán sang tài khoản giám đốc hoặc cá nhân Công Ty bên Bán
+ Bên Mua Dùng tài khoản giám đốc công ty thanh toán sang tài khoản giám đốc hoặc cá nhân Công Ty bên Bán
+ Bên Mua Dùng tài khoản giám đốc công ty thanh toán sang tài khoản Công Ty bên Bán

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Những lưu ý về tài khoản 131 và 331 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.